سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت۴۲


۶٫۲تحلیل سازه از وضعیت TIP شورای منطقه‌ای Puget Sound در سال ۱۹۹۹

فراخوان پروژه‌های TEA-21 PSRC (شکل پیوست B، صفحة A-14)، فرایند توسعة TIP TEA-21 در سال ۱۹۹۹ را نشان می‌دهد. وظایف و وظایف فرعی، همان‌طور که در جدول ۶٫۱ ذکر شده است، هرکدام یک مرحله کار کلان از منظر کلان خرد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هر وظیفه در جدول ۶٫۱، مبنایی برای اعمال چارچوب EAST2 است که در شکل ۲٫۱ از فصل ۲ نشان داده شده است.

برای هر وظیفه یا زیروظیفه مطابق با جدول ۶٫۱ که در جدول ۶٫۱ فهرست شده است، هریک از هشت ساختار EAST2 را برحسب جنبه‌های مربوط به EAST2 کدگذاری کردیم؛ زیرا به آن کار/ فرعی مرتبط هستند. توصیف ویژگی سازه‌ها به این روش شبیه به تجزیه و تحلیل وظیفة سطح ۱ در فصل ۵ است؛ یعنی توصیف وضعیت تصمیم‌گیری از وظیفة کلان به کار کلان. با این حال، برخلاف فصل ۵، نتیجة تجزیه و تحلیل وظیفة سطح ۱ برای وضعیت تصمیم‌گیری TIP به شکل گزارش داده‌ای است که می‌تواند به‌عنوان «مجموعه داده» برای تجزیه و تحلیل گزاره (تجزیه و تحلیل وظیفة سطح ۲) استفاده شود. در بخش بعدی انجام شد. جدول ۶٫۲، نمونه‌ای از جدول کدگذاری سازه است (در این مورد، برای کار فرعی ۱٫۱). هریک از (زیر) وظایف به واحد تحلیل تعبیه‌شده در مطالعة موردی تصمیم TIP تبدیل می‌شود.

جدول ۶٫۱ فرایند تصمیم‌گیری TIP شورای منطقه‌ای Puget Sound، ۱۹۹۹

جدول ۶٫۲ مثالی از کدگذاری ساختار برای زیرکار ۱٫۱

مبنایی برای مقایسة مشاهدات داده‌ها در یک مطالعة موردی واحد فراهم می‌کند. درواقع، آن‌ها پایة شواهد را برای مطالعة موردی تقویت می‌کنند؛ زیرا «پروتکل داده» را برای پایگاه دادة مطالعة موردی نشان می‌دهند که یین (۱۹۹۴) آن را به‌عنوان نیازی برای تجزیه و تحلیل دقیق در مطالعات موردی می‌بیند. داده‌های جداول کدگذاری سازه، همان‌طور که در جدول ۶٫۲ آورده شده است، برای پر کردن جداول تجزیه و تحلیل گزارة توضیح داده‌شده در بخش بعدی استفاده شد. (مکمل جداول سازه را می‌توانید در http://faculty.washington.edu/nyerges/GISGDM/chap6/construct_analysis _tables.htm بیابید.)

۶٫۳تحلیل گزاره از وضعیت تصمیم‌گیری شورای منطقه‌ای Puget Sound در سال ۱۹۹۹

گزاره‌ها روابط زوجی بین سازه‌ها در یک کار هستند؛ از این‌رو ما در روابط زوجی بین متغیرها از محل EAST2 (مانند جدول ۲٫۵)، به‌عنوان مبنایی برای فرمول‌بندی گزاره‌های مورد استفاده در تحلیل موردی استفاده می‌کنیم. ما هریک از گزاره‌ها را با استفاده از یک جفت سؤال تحقیقی که باید بررسی شوند، دوباره بیان کرده‌ایم (جدول ۶٫۳ را ببینید). همچنین، متذکر می‌شویم که این استراتژی برای بیان سؤالات پژوهشی از بحث ما در فصل ۲، در مورد اینکه چگونه گزاره‌های موجود در EAST2 سؤالات تحقیق را «انگیزه» می‌کنند (برای مثال، بحث مربوط به جدول ۲٫۵ در فصل ۲ را ببینید).

سؤالات تحقیق فهرست‌شده در جدول ۶٫۳ بر بررسی روابط بین سازه‌ها متمرکز است. این سؤالات است که اساس تفسیر رابطه بین سازه‌های زوجی را تشکیل می‌دهد. ما انتخاب کرده‌ایم که برای هر گزاره دو سؤال را گزارش کنیم؛ اگرچه سؤالات بیشتری برای بررسی احتمالی در فرمول‌بندی این تحقیق مطرح شده است. این بر عهدة محقق است که انتخاب کند چه چیزی برای خوانندگان جالب است؛ شاید بر اساس آنچه در حال حاضر به دانش موجود در این زمینه مرتبط است. هنگام بررسی گزاره‌ها و سؤالات جدول ۶٫۳، توجه داشته باشید که گزاره‌های ۵ و ۷ از جدول ۲٫۵ گنجانده نشده‌اند. پس از بحث در مورد راهبردهای تحقیق علوم اجتماعی در فصل ۴، راهبرد تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، اجازة جمع‌آوری داده‌ها برای بررسی آن گزاره‌ها را نمی‌دهد. برای بررسی گزارة ۵ به داده‌های تعامل انسان و رایانه در مقیاس خرد بیشتری نیاز است. برای بررسی گزارة ۷ به داده‌های مصاحبه، مبتنی بر گسترده‌تر در مورد پیامدهای اجتماعی نیاز است.

همان‌طور که در بالا ذکر شد، تجزیه و تحلیل‌های زیر از وظایف و وظایف فرعی  جهت وضعیت تصمیم‌گیری TIP به‌عنوان واحدهای تحلیل تعبیه‌شده استفاده می‌کنند. ما با مقایسة ساختارها (واحدها) به صورت جفتی، در مورد روابط مختلف مرتبط با سؤالات مطرح‌شده گزارش می‌دهیم؛ همچنین رابطة بین جفت سازه‌های گروه‌بندی‌شده را با استفاده از الگوی جدول به‌عنوان یک پروتکل برای تجزیه و تحلیل بررسی می‌کنیم (به‌عنوان مثال، جدول ۶٫۴ را ببینید). پروتکل جدول مشابه برای هر سؤال در جدول ۶٫۳ استفاده شده است. سمت راست‌ ستون، پروتکل پاسخ هر زیرکار (واحدهای تحلیل تعبیه‌شده) مربوط به گزارة ۱ سؤال ۱ را ارائه می‌دهد.

پایین ستون سمت راست، یافته‌های ما را برای این تحقیق تشکیل می‌دهد و سؤال تمام یافته‌های بخش‌های بعدی با استفاده از همین رویه ایجاد شده‌ است. به‌منظور صرفه‌جویی در فضا، تنها جدول ۶٫۴ در اینجا به‌عنوان نمونه ارائه شده است (مکمل جداول تجزیه و تحلیل گزاره را می‌توانید در اینجا بیابید: http://faculty.washington.edu/nyrges/ GISGDM/chap6/proposition_analysis_tables.htm.)

جدول ۶٫۳ گزاره‌ها و سؤالات برای تمرکز بر تحلیل موردی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما