کاربرد GIS درآب و برق


خدمات‌پیشرفته آستین ازداشبوردGIS برای ردیابی پیشرفت موجودی شیرگاز استفاده کرد.

خدمات آستین با‌انتقال از CAD به‌GIS ما را به آینده‌ای کارآمدتر وبسیار تواناترسوق می‌دهد.‌GIS در حال تبدیل به یک‌سنگ‌ بنای _ مرکزاطلاعاتی‌تجارتی درخدمات‌آستین می‌باشد. ما قبلاً توانسته‌ایم کارهایی را قبل از شروع انتقال انتظارش راداشتیم بیابیم، عرضه ما به‌کارکنان به‌خوبی پیش‌رفته است، و هیجان درمورد استفاده ازGIS درحال افزایش است.‌کوان ماکسا[۱] ناظرمهندسی خدمات آستین می‌گوید: ازشگفتی‌های اثرموج‌دارGIS‌،ماننداین‌است‌که‌برای بازیابی فاجعه آمادگی کامل داریم.

با‌پیاده‌سازی‌پلتفرم در‌ArcGIS‌،پرسنل خدمات آستین توانایی بهتر با داده‌های نقشه راجهت نیازهای تجارتی ونظارتی فصلی وآینده جمع‌آوری کرده وبا آنها کار می‌کنند.‌اکنون پرسنل خدمات می‌توانند دارایی‌های خود را دیده و داده‌هایی که‌درپشت تجسم قرارداردکارکنند. این قابلیت‌ها باهدف برآوردن خدمات آستین بوده تا آمادگی بهتر جهت پاسخگویی به نیازهای تجارتی و نظارتی درحال توسعه داشته‌باشند. پیاده‌سازی ازمدیریت‌شبکه‌خدمات‌ArcGIS توانایی کمک به‌درک بهترپرسنل‌شبکه خدمات‌وعملکردآنهاو همچنین کیفیت داده‌های اساسی را بهبودببخشند. علاوه‌براین،راه‌حل جدیدی برای ادغام باسایرسیستم‌ها به کارکنان خودقرض می‌دهد،وبدون کاغذوپویا است. به‌عنوان بخشی‌از مدرنیزاسیون خدمات آستین باهدف بهبود کارایی عملیاتی با ساده‌سازی فرایندها برای کاهش مصرف کاغذوحذف مراحل غیرضروری در هرزمان ممکن بهبود می‌بخشد.

این‌گزارش درابتدا باعنوان”مدرن‌سازی عملیات سودمند با انتقال ازCAD به ArcGIS” در Esri.com2019 ظاهرشد. همه تصاویر خدمات آستین ارائه‌شده، مگر اینکه خلاف این ذکرشده باشد.

 

حمایت بهره وری در سراسر سازمان

حوزه آب‌شهری سدپادر[۲]

شهرداری حوزه آب‌سدپادرتأمین‌کننده آب، فاضلاب، آب‌بازیافتی، و پارک خدمات تفریحی بیش از ۱۰۲۰۰۰ نفر در شهرستان سن‌دیگو[۳] شرقی، کالیفرنیا می‌باشد.زیرساخت سدپادربا‌ارزش بیش‌از ۷۰۰میلیون و این‌منطقه، دارای بودجه سالانه ۷۶٫۳میلیون دلاراست. سدپادر ۱۰۰درصد از آب آشامیدنی راتأمین و هر روز۲ میلیون گالن (MGD) از فاضلاب در بازیافت آب تأسیسات رای استور[۴] انجام می شود.

سدپادر، درسال۲۰۱۹، حدود ۳۸٫۸۵۳ اتصال خدمات (۲۳٫۰۵۹ آب قابل‌شرب، ۱۵٫۵۵۶ فاضلاب و ۲۳۸بازیافت) دردومنطقه‌انحصاری به‌مساحت۷۳ مایل‌مربع‌داشت. زیرساخت شبکه اصلی آب آشامیدنی سدپادرشامل۳۹۳ مایل،۲۹مخزن ذخیره‌آب، ۱۶ایستگاه پمپاژ آب‌آشامیدنی ،۱۶۹مایل شبکه‌فاضلاب،۴ ایستگاه بالابرفاضلاب،۱ایستگاه‌پمپاژ فاضلاب،۳۱ مایل شبکه‌آب‌بازیافتی،۱مخزن ذخیره‌سازی بازیافتی،۱ ایستگاه پمپ آب‌بازیافتی،۱ تأسیسات بازیافت‌آب، و ۱۸۵هکتار پارک داراست.

در اواسط دهه۲۰۰۰، بیشتر داده‌هایCAD به‌لایه‌های‌GIS تبدیل شده‌بودند. علاوه‌براین، پرسنلGIS از موجودیت‌های متنیCAD برای پرکردن سریع داده‌ها‌استفاده کردند. تا سال ۲۰۱۲، پرسنل GIS نقشه‌ها و‌صفحات چاپی زیادی را برای مهندسی وعملیات‌تولید‌، چندبرنامه‌کاربرد‌Arcmap و‌تولید فضایی‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های غیرمکانی درصورت‌نیاز برای همه بخش‌ها ایجادکردند. به دلیل تعداد محدود مجوزهایGIS ، پرسنلGIS بیشتر نقشه‌ها را ایجادکردند.

درسال۲۰۱۳، مجوز نامحدود ArcGIS دسکتاپ سدپادر برای استقرارGIS در تمامی بخش‌ها مستقر شد.‌پرسنلGIS‌ بسیاری از شیپ فایل‌ها را‌به‌مدل زیربنایی دولت‌محلی‌، مدل‌ساختاری زبان‌پرس‌و‌جو (SQL) انتقال دادند.‌پرسنل‌GIS شروع به‌آموزش دپارتمانها برای‌هدایت‌Arcmap به‌پایگاه‌داده، کشف مفید، وایجاد نقشه‌های خودکردند. دراین‌مرحله، نظارت منظم بیشترپرسنل منطقه باعث‌بهبودداده GIS و ایده‌های جدیدی برای مجموعه داده‌های دیگروویژگی‌هایی برای جمع‌آوری، به‌ویژه برای اهداف گزارش فراهم گردید.

 

 

دراواسط دهه ۱۹۹۰، سدپادرسعی براستفاده ازتمام‌عملیات‌مفیداز نقشه‌برداریCAD، شروع‌به برداشت‌دانه یک‌فایل درحالت صفحه مختصات به‌استفاده استانداردهای نقشه‌مهندسی درهندسه مختصات‌کرد. تمام تلاش‌شان برای پی‌ریزی بالای GIS ایجادکردند.‌بیشترداده‌ها ازترسیم نقشه‌های ثبت شده (‌به‌عنوان پیش‌ساخته)، سفارشات تغییرزمینه،آسایش،و تقسیم‌بندی به‌دست آمده‌اند.

درسال۲۰۱۵، قابلیت‌های ARCGIS آنلاین و موبایل این قابلیت را برای سد‌پادر فراهم کرد که‌به توسعه‌وگردآوری مزیت برنامه‌های ARCGIS و‌نقشه‌های وب به‌کمک شرکت ESRI بپردازند. پرسنل GIS به‌تمرین توسعه دریچه‌و‌کاربرد ونگهداری آتش‌شیر‌آتشنشانی،که‌حاوی عملیات‌داشبوردبرای زمان واقعی‌و‌ردیابی و باهدف تنظیم‌وبرنامه‌طراحی‌کاربرد وب ‌ARCGIS به‌پرسنل کمک می‌کندتاکار در این زمینه را اولویت‌بندی کنند.‌کاربرد برنامه‌جدید فرایندردیابی ساده برای تیم‌تمرین شیرسوپاپ می باشد. زمان‌معین، این تیم تمام سوپاپهای سیستم درمنطقه اعمال و مشخص کرده که کدام شیرهای آتشنشانی بایدجایگزین‌شوند. یک مزیت بزرگ برای برنامه تعویض سوپاپ_صرفه‌جویی درزمان و هزینه ناحیه می‌باشد. با این‌برنامه، تیم‌پرسنلی هنوز زمان‌اضافی برای تکمیل‌کارهایشان، مثل تعمیر‌و نگهداری دریچه‌های رهاسازی هوا را انجام دهند.

در طول چندسال‌گذشته، همراه با نگهداری وبه‌روزرسانی زیرساخت داده‌هایCAD و GIS ، پرسنل GIS چندین گزارش با استفاده از برنامه‌های‌ARCGIS و همچنین برنامه‌های وب و موبایل برای مشتریان و کارمندان توسعه دادند.

_ نقشه و برنامه‌ها مزایای بسیاری ارائه می‌دهد. به‌مشتریان اجازه می‌دهدببیند پروژه فعلی درکجا قرار گرفته است.

_ آنها نظرات‌و‌نکات برجسته مشتریان مختلف چشم‌اندازهای تأثیرآب به‌منظورترغیب حفاظت از اّب را به‌کارگیرند.

_ نقشه‌مکان‌یابی بخش هیئت مدیره را به مشتریان ارائه می‌دهند.

_ طرحی ساده از پروژه ترسیم شیرآتشفشانی ساده ارائه می‌دهد.

بخشی ازحمایت برنامه با‌‌زمینه‌سازی عملیات میدانی تلفن‌همراه و لپتاپ‌های مقاوم جهت ارتباط بهتر جهت استفاده مرورگر EsriArcGIS دربرنامه‌های موبایل به‌کار می‌رود. برای عملیات میدانی، کاربرد محلی ازنقشه‌به وسیله لایه‌های کاشی ذخیره شده از زیرساخت‌های منطقه ساده ازصفحه‌های ورقه ای در ۱۱ اینچ با ۱۷ اینچ، کتاب ۲۰۰ فوتی مقیاس نقشه که دروسیله‌نقلیه نگهداری می‌شود استفاده شده است.

پرسنل‌GIS با خدمات اطلاعات جهت آماده‌سازی سرورها برای نصب و راه‌اندازی پروژه ArcGIS در سال ۲۰۱۸ کارکردند. مجوزهای نامحدود ناحیه این امکان را فراهم می‌کندکه فرصتهای بیشتری را برای اشتراک‌گذاری داده‌های‌GIS باهریک ازکارکنان ناحیه داشته‌باشد. در سال۲۰۱۹، پرسنل GIS صفحه نشت برای نقشه‌های GIS ایجاد،اپلیکیشن، ویاکاربرد داده سازمانی سایت EsriArcGIS ساخته شد. این قابلیت به‌آنها این امکان را‌داده که به‌راحتی اطلاعات را به همه پرسنل ناحیه منتقل‌کنند.

پرسنل‌GIS در‌حال‌حاضراز دیدگاه ArcGIS و نقشه ۱۲۳ArcGIS در استقرار سازمانی ArcGIS استفاده می‌کنند. دردیدگاه ArcGIS برای بررسی داده‌های اصلی سیستم فاضلاب استفاده‌شد. نتایج بلافاصله نشان دادکه برخی از شبکه‌های فاضلاب دارای درجه‌شیب بسیاربالایی‌هستند. پرسنل‌GIS دریافتندکه‌دیدگاهی برای بررسی‌سریع برای کنترل کیفیت داده‌ها به‌خوبی کارمی‌کند. برنامه‌هایی که برای استفاده ازاین دیدگاه به‌عنوان ارائه ابزار، باتعامل بین‌کارتها برای داده‌های فضایی وغیرفضایی در حال انجام است. چون ایجاداین کارتها برای دیدگاه آمارفضایی آسان است، این منطقه همچنین ازاین دیدگاه‌ها برای گزارش‌های سالانه سیستم‌های خودبرای محاسبه مایل درهرقطرلوله، درصدلوله براساس‌قطر، درصدسن‌لوله، طول‌کل جانبی وغیره استفاده می‌کند. پرسنل برای تعمیر ونگهداری تأسیسات از نقشه‌برداری۱۲۳برای نظارت استفاده خواهند کرد.

برنامه تصفیه آب ناحیه‌شرقی جهت آموزش عمومی احداث‌و‌مشارکت مشترک بین‌منطقه آب‌شهری سدپادر، شهرستان‌سن‌دیگو، شهرالکاجان[۵]، و منطقه آب هلیکس[۶] ایجادشد. برنامه‌جدید، محلی ، پایدار، و تأمین‌آب‌آشامیدنی علیه‌خشکسالی بااستفاده ازفن‌آوری روزبرای تصفیه آب‌بازیافتی ایجاد شد.

سدپادرهمچنین باشرکایEsri پلتفرم سازمانیArcGIS سدپادرتعامل‌کرده است.

برنامه‌تعمیر و نگهداری تلویزیون_ مداری‌فاضلاب‌(CCTV) نرم‌افزار Wincan با دسکتاپ ArcGIS ادغام شده تا نشان دهد کدام شبکه فاضلاب موردبررسی دوربین قرارگیرد.Wincan همچنین درحال توسعه یک‌برنامه فلاشینگ با استفاده ازخدمات نقشه‌برداری۱۲۳ و ایجاد داشبورد است.برای پارک دریاچه‌های سانتی برنامه‌های تعمیر و نگهداری، شهرسبز GIS استفاده شد. گروه تکنولوژی‌های جغرافیایی داده‌های قدیمی را انتقال داده و گردآوری برنامه ،نمایشگر طراحی برنامه وب، داشبورد عملیات ArcGIS درداشبوردها، و یک‌پروژه نیروی‌کارArcGIS برای تخصیص وظایف ایجادکردند.

 

[۱] Keven Maxa

[۲] Padre

[۳] San Diego

[۴] Ray Stoyer

[۵] El Cajon

[۶] Helix

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما