کاربرد GIS درآب و برق


بازسازی سریعتر خدمات پس از یک طوفان بزرگ


شرکت عضویت برانزویک‌الکتریک

شرکت عضویت برونزویک الکتریک (بی‌ای‌ام‌سی) به‌بیش از۹۶۰۰۰ مشتری برق در امتدادسواحل‌جنوبی    برخوردکردوباعثBEMC کارولینای‌شمالی خدمات‌رسانی می‌کند. درسال۲۰۱۶، طوفان‌متیو به‌منطقه‌خدماتیبراهمیت EFMA سیل‌و‌آسیب‌جدی به‌زیرساخت‌ها شد. بررسی بعدی توسط آژانس مدیریت اضطراری فدرالرابرانگیخت تا قابلیت‌های جی‌آی‌اس را برای BEMC ارزیابی سریع ودقیق خسارت تأکیدکرد. این بررسی،بهبود واکنش طوفان‌و‌عملیات عادی آن شرکت اضافه‌کند.

بر اساس توصیه‌های FEMA خدمات شهری قابلیت بیشتری برای کمک به جمع‌آوری جزئیات ارزیابی آسیب و ارائه اطلاعات بهتر‌در‌این زمینه اضافه کرد. این قابلیت‌افزوده،‌کارگران را قادر می‌سازد تا‌به‌راحتی مشکلات‌را در محل دقیق خود ثبت‌کنند. BEMC همچنین برای پشتیبانی از درخواست‌های بازپرداخت FEMA عکس‌هایی از آسیب‌های وارده به ثبت رساند.
BEMC یک پورتال پروژه ArcGIS را به سیستم ثبت اطلاعات تأسیسات الکتریکی موجودمبتنی برفن‌آوری Esri اضافه‌کرد. خدمات‌شهری قبلاً درحال‌گسترش استفاده خود از راه حل موبایل فیلدپرو[۱] از سیستم‌های فوتورا بود. سیستم‌های فوتورا شریک تجاری Esri است که از بنیاد ArcGIS برای ارائه ابزارهای یکپارچه‌ای
استفاده می‌کند که عملکرد قدرتمند و کاربرپسند GIS را ارائه می‌دهد. فیلدپرو نقشه‌برداری موبایل و‌مدیریت مفیدرا ارائه می‌دهد. خدمات‌شهری برنامه فرم‌های شخص ثالث را برای عملکرد مجموعه اضافی اضافه کرد. راه‌حلی برای استفاده ازخدمات‌ iPad های تلفن‌همراه برای جستجو و نمایش اطلاعات‌تأسیسات،دریافت‌مسیر،وخسارت طوفان‌را ثبت‌کند. را به‌چالش کشید .درسال ۲۰۱۸، طوفان‌فلورانس[۲]، آمادگی‌های جدید BEMC طوفان فاجعه بار‌تنها درچندروزکارولینای[۳] آمریکا را با بیش از۳۰ اینچ غرق باران‌کرد.کارکنان BEMC از پرتال پروژه ArcGISبرای آماده‌سازی، ارزیابی و اجرای تلاش‌های بازیابی طوفان به صورت ایمن و کارآمد استفاده‌کردند.
با‌نزدیک‌شدن فلورانس به خط ساحلی،کارکنان‌BEMC در‌حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. با استفاده از پورتال پروژهArcGIS،کارکنان بخش GIS نقشه‌های وب قدرتمندی را ایجاد کردند. این نقشه‌ها ارزیابی‌های‌جدید مخاطراتی و داده‌های زمان واقعی از منابع حیاتی متعدد را در خودجای داده‌اند. داده‌های وزارت حمل‌‌و‌نقل محلی (DOT) نشان می‌دهدکه جاده‌ها در‌سراسر‌منطقه‌خدماتی‌به‌وسعت‌۱۵۰۰ مایل‌مربع‌بسته‌شده‌است. تصاویر‌سازمان ملی‌اقیانوسی و جوی‌NOAA به‌BEMC کمک‌کردتاچشم‌انداز‌آب و هوا‌را بهتر‌درک‌کند.داده‌های رادار‌آب و هوا اطلاعاتی را درزمان واقعی درباره‌بارندگی فوق‌العاده ارائه می‌دهد. این ابزارها BEMC اجازه می‌داد تا پرسنل زیادی را‌که برای‌واکنش‌به‌طوفان ضروری بودند‌آماده و‌مدیریت‌کند.
خسارت اطلاعات الکترونیکی هر روز عصر ریخته می‌شد و بلافاصله صبح روز‌بعدبرای برنامه‌ریزی و مدیریت‌کار‌در مرکز عملیات‌طوفان در دسترس‌بود. BEMCاطلاعات‌را‌همراه‌با داده‌های دنیای‌واقعی با استفاده‌ازنقشه‌های وب توزیع‌کرد. نقشه‌های وب فوری می‌تواند توسط هر‌کسی با‌اتصال شبکه در هر جایی قابل‌دسترسی‌باشد،به‌طور‌قابل توجهی ارتباطات، برنامه‌ریزی و پاسخگویی را به‌طورقابل‌توجهی‌بهبود می‌بخشد.

بیش‌از۴۰۰ پرسنل‌ازسازمان‌های قراردادی و خدماتی‌به‌صورت متقابل ازسراسر‌ایالات‌متحده برای کمک‌به‌احیای‌برق پاسخ‌دادند. پرسنلBEMC به‌عنوان راهنما برای پرسنل عمل‌کرده‌و‌کار‌خود‌را با اطلاعات‌عالی و دقیق موبایل هدایت کردند. خدمه علاوه‌بر روش استاندارد گشت‌زنی در مدارهای توزیع‌فردی، مستقیماً به مکان‌های اولویت‌بندی شده پاسخ دادند. این رویکرد در زمان حیاتی‌بحرانی صرفه‌جویی کرد.نقشه‌های وب یک تغییر‌شروع برای‌BEMC بودند و اکنون برای‌هر طوفانی استاندارد‌هستند. تصمیم‌گیرندگان ما واقعاً از‌یک تصویر‌واضح از شرایط حوزه‌ای در‌زمان واقعی قدردانی می‌کنند.بعداز‌اینکه نقشه‌های وب‌را دیدند، هیچ‌گونه ارزیابی مخاطره‌ای چاپی دیگری نخواستند.ساموئل‌پوشاور، ناظرشرکتGIS، عضویت برانزویک الکتریک گفت: طراحی ساده، [پرتال] زیبا‌پروژه‌ArcGIS سازمانی‌ما‌را قادر‌ساخت تا محصولات مؤثر GISجهت کمک به‌بازگرداندن برق به‌۹۵ درصد‌مشتریان‌درعرض سه‌روز پیاده‌سازی کند.
طوفان‌فلورانس‌کارکنان و سیستم‌های‌BEMC‌را‌در معرض آزمایش شدید‌در‌دنیای واقعی قرار‌داد. قابلیت‌های جدید GIS، BEMC‌را قادرمی‌سازد تا‌قبل‌از طوفان‌آماده‌سازی راهبردی‌کند. درحالی‌که‌بیش‌از‌۸۰ درصد از‌قلمرو خدمات BEMC خاموش‌است، داده‌های دنیای‌واقعی به‌تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهد‌تا‌تلاش‌های خودرابهینه‌کرده و برق را‌به‌۹۵‌درصدازمشتریان‌در‌سه‌روز‌بازگردانند.این‌گزارش‌ابتدا‌با‌عنوان«بازیابی خدمات سرعت‌نقشه وب پس ازطوفان بزرگ» در‌Esri.com، ۲۰۱۹ ظاهر‌شد. تمامی تصاویرمتعلق‌به‌شرکت عضویت‌برانسویک‌الکتریک است، مگراینکه‌غیر‌ازاین‌ذکر‌شده‌باشد.کاهش‌تماس‌های تصادفی خطوط‌برقانرژی کوئینزلندانرژی‌کوئینزلند [۴]به‌بیش‌از ۲٫۳ میلیون مشتری خدمات‌برق در۱٫۸ میلیون‌کیلومتر‌مربع ازشمال‌شرقی‌استرالیا خدمات‌رسانی می‌کند. ازآنجایی‌که ایمنی اولویت حیاتی است، انرژی‌کوئینزلندازفن‌آوری‌GIS دربرنامه‌آگاهی از خطرات‌فراگیربه‌نام‌نگاه‌کن‌و‌زندگی‌کن[۵] استفاده‌کرد. نگاه‌کن‌و‌زندگی‌کن‌عبارتی‌است‌که‌هر‌کارگر‌خط‌برق می‌داند. این به‌مردم یادآوری می‌کند‌که‌بایستند، به‌بالا نگاه‌کنندوازخطرات‌کار‌در‌اطراف‌خطوط برق کاملاً آگاه باشند.اکثر زیرساخت خدمات‌شهری مفید‌ساخت‌و‌سازهوایی است. در‌سراسر‌قلمرو خدمات‌کوئینزلند، وسایل‌نقلیه و تجهیزات به‌طورمتوسط ​​هر‌سال۸۰۰ بار به‌خطوط‌برق برخورد می‌کنند‌که‌منجر‌به‌تخریب‌اموال‌و‌جراحات جدی یا مرگبار می‌شود. مشکل‌در‌حال افزایش‌و‌حوادث بیشترمی‌شد.صنایع‌کشاورزی، هوانوردی و ساختمانی به‌دلیل نزدیک‌بودن تجهیزاتشان به‌خطرات الکتریکی با‌مخاطرات عمده ای روبروهستند. مردم برنامه‌ریزی خوبی برای‌کاردراطراف‌خطوط‌برق نداشتند. خدمات‌شهری راه‌بهتری برای برقراری ارتباط‌مؤثر، به‌ویژه‌با‌کارگران صنایع‌در‌معرض‌خطر‌نیاز‌داشت.
خدمات‌شهری یک‌نقشه‌وب‌عمومی‌به‌نام‌نگاه‌کن و زندگی‌کن را راه‌اندازی‌کردتابه مردم‌کمک‌کندنحوه‌کار ایمن در اطراف‌خطوط‌برق را برنامه‌ریزی کنند.محل و ولتاژخط به‌وضوح با جاده‌ها و خطوط ملکی نمایش داده می‌شود. انواع نقشه‌های پایه قابل‌انتخاب توسط کاربر، ازجمله‌تصاویر‌ماهواره‌ای، جهت‌گیری سریع منطقه‌کار را امکان‌پذیر می کند.این برنامه‌به‌راحتی داده‌های زیرساخت ازطریق پروژه ArcGIS و ArcGIS Online به‌اشتراک می‌گذارد. این قابلیت‌با‌ارائه‌راحت اطلاعات‌دقیق به‌عموم، همکاری‌را‌ارتقا می‌دهد.‌کاربران می‌توانندیک‌منطقه را‌پیدا‌کنند، سایت کاری‌خود را روی‌نقشه‌ترسیم‌کنند، پیوند‌یک‌نمای خاص به‌اشتراک‌بگذارند،یا نقشه‌را برای مرجع‌چاپ‌کنند. این برنامه همچنین پیوندهایی به اطلاعات ایمنی‌و‌درخواست خدمات از‌انرژی‌کوئینزلند ، مانند‌قطع‌برق یا‌درخواست نصب نشانگرهای دید، ارائه می‌دهد.

نقشه‌نگاه کن و زندگی کن‌انرژی‌کوئیزلند برنامه‌وب‌عمومی است به‌افراد کمک می‌کند تا نحوه کارایمن در‌اطراف خطوط برق‌را‌برنامه‌ریزی کنند. این‌نقشه‌موقعیت‌یک‌خط‌برق‌رادر‌برابرتصاویر‌با وضوح بالا‌نشان می‌دهد.

این راه‌حل از‌نظر‌مفهومی شبیه‌به‌سرویس‌۸۱۱ قبل‌از حفاری‌تماس‌بگیرید برای‌کارهای زیرزمینی‌است. این‌به کارگران امکان می‌دهد هنگام برنامه‌ریزی کار خودمکان دقیق خطوط‌برق رابیاموزند واقداماتی‌را‌برای اجتناب‌از آنها انجام‌دهند. اکنون‌اپراتورهای جرثقیل، مارپیچ‌دانه یا‌هواپیماهای سمپاشی هوایی از‌قبل‌به‌این‌اطلاعات‌دسترسی دارند تا‌عملیات ایمن‌و‌بدون‌حادثه‌را برنامه‌ریزی کنند.
این برنامه بلافاصله توسط اپراتورهای‌تجهیزات،کشاورزان،رانندگان‌کامیون‌و‌خلبانان به‌عنوان‌منبع‌معتبراطلاعات ایمنی ضروری مورداستقبال‌قرار‌گرفت.‌در‌سال‌اول،‌خدمات‌شاهد‌کاهش‌۳۳ درصدی تماس‌های تصادفی کشاورزی بود. انرژی‌کوئینزلندمطمئن‌است‌که‌این‌برنامه‌به‌حفظ‌جان‌افراد‌و‌کاهش‌آسیب‌اموال‌و‌وقفه‌در‌خدمات‌به‌مشتریان‌برق ادامه خواهدداد.
خطوط‌برق چنان‌بخش‌جدایی‌ناپذیر‌زندگی ما‌هستند‌که‌بیشترما‌هر روز بدون‌توجه‌به‌آنها ازکنارآنهاعبورمی‌کنیم، تا زمانی‌که‌زندگی‌شما‌به‌آن‌وابسته‌نباشد‌مشکلی‌نیست.‌گلن‌کوک[۱]، متخصص اصلی ایمنی‌جامعه، انرژی کوئینزلند، گفت: این‌برنامه‌زندگی‌را نجات‌می‌دهد.
بابیش‌از‌۲۵۰۰۰ بازدید‌در‌سال، برنامه‌جستجو‌و‌زنده‌کارگران‌را‌تشویق می‌کند تا‌از‌قبل برنامه‌ریزی و از‌یک‌ناظر‌در نزدیکی‌خطوط‌برق استفاده‌کنند. هنگام‌حضور‌ناظر،‌حوادث‌اتصال‌الکتریکی به صفرمی‌رسد. انجمن‌کاربرد‌هوایی استرالیا‌جایزه‌نوآوری‌لیلاند‌اسنو[۲] درسال۲۰۱۹ رابه‌این تلاش‌اعطاکرد. علاوه‌بر‌این، برنامه‌بهترین‌راه‌حل‌۲۰۱۹ برای یک‌موضوع‌الکتریکی‌شناسایی‌شده‌توسط‌بهداشت‌و‌ایمنی‌محل‌کار‌کوئینزلندعطاشد.

تیم ایمنی انرژی کوئینزلند به‌طور‌فعال‌این‌ابزار‌ایمنی‌ارزشمندرا ترویج می‌کند تا اطمینان حاصل‌شودکه‌همه کارگران هنگام‌کار‌در‌نزدیکی‌خطوط‌برق برای کاهش اتصال تصادفی‌و‌نجات جان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.این‌گزارش ابتدا‌با‌عنوان نقشه‌وب تماس‌های تصادفی‌خط برق را تا۳۳‌درصد کاهش می‌دهد درEsri.com، ۲۰۱۹ ظاهرشد. همه‌تصاویر‌توسط‌انرژی‌کوئینزلند‌ارائه شده است، مگراینکه‌خلاف‌آن‌ذکرشده‌باشد.

ارزیابی خسارت دگرگونی

خدمات رفاهی آویستا

هنگامی‌که‌طوفان‌باد تاریخی شرق‌واشنگتن‌و‌شمال‌آیداهو[۱] رادر۱۷ نوامبر۲۰۱۵در نوردید، خدمات آب و برق محلی، خدمات‌شهری‌آویستا[۲]، مستقردراسپوکین[۳]،واشنگتن[۴]، استفاده ازGISرا گسترش دادتا به‌کارگران‌سیار ابزارهای مورد‌نیاز‌برای‌ارزیابی‌سریع زیرساخت‌های شرکت‌رابدهد. با‌گسترش فن‌آوری موجودGIS‌با‌استفاده‌از گردآورندهArcGIS ،نظرسنجی۱۲۳ArcGIS،وداشبوردهای ArcGIS_ خدمات‌شهری توانایی اشتراک‌گذاری اطلاعات از‌سیستم سوابق‌خود‌را‌درسراسرشرکت، و‌همچنین‌با پیمانکارانی‌که‌در‌تلاش بازسازی‌کمک می‌کردند‌به دست‌آورد. این‌امرآویستا‌را‌برآن داشت‌تا‌استفاده‌خود‌از‌GIS‌را‌برای ارزیابی‌آسیب‌ها افزایش دهد،Online ArcGIS را به‌طورگسترده‌تر‌ترکیب‌و‌در‌سایر برنامه‌های‌کاربردی‌ایجاد کند.‌خدمات‌شهری دستخوش تحول‌رقومی قابل‌توجهی شد.
قبل‌ازطوفان‌باد،ارزیابی‌خسارت‌درآویستا حول‌یک‌صفحه‌گسترده می‌چرخید. اگرچه‌این‌رکورد‌جدولی مملو‌از اطلاعات بود_ بیش‌از۵۰ زمینه_ خدمات‌شهری زمان‌زیادی را صرف‌کرد تا‌تصویری کامل ازخسارت‌وارده به زیرساخت‌های خود بدست آورد. این‌فرآیندارزیابی‌و‌اولویت‌بندی‌کار، استقرارسریع‌پرسنل‌حوزه‌ای وبه اشتراک گذاری اطلاعات رابرای تصمیم‌گیرندگان آویستا دشوارکرد.

درطی جلسه‌ای که‌برای بهبودفرآیندارزیابی خسارت طراحی شده بود،آلن‌کازینز[۵]، تحلیلگرارشدGIS درآویستا، برای بررسی اینکه آیا GIS می‌تواند‌کمک‌کند‌یا‌خیر، واردجلسه‌شد. کازینز درموردمشکلات‌ذاتی موجودی‌های مبتنی‌بر‌صفحه‌گسترده منصفانه بود‌و‌مسیر‌مؤثرتری‌پیشرو‌پیشنهادکرد. او‌گفت: با‌پیکربندی داشبورد،گردآوری، نظرسنجی۱۲۳، آویستا می‌تواندبه‌ارزیابی‌خسارت داده‌های موجود‌خود‌درGIS بسیارسریعتر وارد عمل شود، جایی که می‌تواند به‌تصمیم‌گیرندگان‌کمک کند‌تا‌کار‌بازیابی‌را دراولویت‌قراردهند.

 

در‌خدمات‌شهری آویستا، کاربران‌ارزیابی آسیب را با اپلیکیشن‌شناسایی خسارت آغازمی‌کنند.

کازینزگفت:«روش بهتری برای‌ضبط‌و‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با استفاده از برنامه‌های تلفن همراه وجودداشت‌که [به] داشبوردرقومی‌[برای‌ارائه] نمای‌کلی از‌موجودی واردمی‌شد.»
طوفان‌بادباعث‌بزرگترین رویدادخاموشی‌درتاریخ‌آویستاشد. حدودنیمی‌ازمشتریان‌آن – تقریباً ۱۸۰,۰۰۰ نفر – بدون برق بودند و زیرساخت‌های خدمات‌شهری آسیب‌قابل‌توجهی‌را متحمل شدند.
درابتدا، این‌شرکت تلاش‌کرد تا اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های خسارت‌دیده خود‌را‌با استفاده از‌روش‌صفحه گسترده قدیمی جمع‌آوری‌کند. اما به‌سرعت مشخص‌شدکه‌به طرزتأسف‌باری ناکافی است.
کازنز و تیمش یک‌برنامه‌گردآوری را برای ارزیابی مجدد خسارت‌پس‌ازطوفان‌آماده‌کردند. درعرض‌سه‌روز، آنها‌برنامه را برای نزدیک به۷۰ کاربرپیکربندی و مستقرکردندکه‌زیرساخت آویستا رادرشش هفته‌آینده موردارزیابی‌مجدد قراردادند. پردازشگران تمام آسیب‌های‌طوفان باد‌راضبط کرده ومطمئن شدندکه تعمیرات انجام شده توسط کارکنان‌و‌پیمانکاران خارجی با استانداردهای ساخت‌و‌سازشرکت مطابقت‌دارد.

آویستاتحت‌تأثیر‌سهولت‌پیکربندی‌و‌استفاده از‌برنامه‌های‌موبایلGIS‌،تصمیم‌به‌طرح‌ارزیابی‌خسارت خود را مدرن‌سازی کرده تا‌به‌طورکامل موبایل GIS را درکنار برنامه‌های دسکتاپ Esri و ArcGIS Onlineبگنجاند. از آنجا کهArcGIS Online‌می‌تواندبه پایگاه داده‌های خدمات‌شهری متصل شود، به‌مرکز فرآیندارزیابی‌خسارت‌آویستا تبدیل شد.فرآیندجدیدGIS محوربه پردازشگران خسارت اجازه می‌دهدتا کمترین مقدار داده‌های موردنیازرا برای تخمین مواد اصلی‌و‌زمان‌موردنیاز برای تعمیرات جمع‌آوری‌کنند.‌اکنون،‌به‌جای‌شناسایی‌تیرچراغ‌برق‌شکسته‌تمام‌اجزای‌ساختمانی،  پردازشگرفقط بایدتوجه‌داشته‌باشدکه‌تیرچراغ برق شکسته شده آویستا از داده‌های تأسیساتی که‌قبلاً در‌خود‌GIS ذخیره شده است برای تعیین مواد لازم استفاده ‌کند.‌به‌علاوه، پردازش‌های خسارت‌دیگرنیازی‌به‌تکمیل‌اطلاعات مکانی‌برای‌هرارزیابی‌ندارند،‌زیرا برنامه‌های‌تلفن‌همراه‌مبتنی‌بر GISمی‌توانند‌به‌طور‌خودکار‌این‌داده‌ها‌را برای‌ارزیابی هر خسارت‌اعمال‌کنند.‌با‌استفاده‌ازبرنامه‌ای‌در‌iPhone‌یا iPad، پردازشگران‌مخاطراتی‌که‌ازمناطق‌خاموش‌بازدید می‌کنند، اکنون مرکز آسیب‌دیده خاص را روی نقشه‌گردآوری شده انتخاب و با نظرسنجی۱۲۳- عکس‌های کامل مخاطراتی-را پر می‌کنند.کازینزگفت: با‌این‌سیستم‌جدید، کارکنان می‌توانندجزئیات خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های آویستا‌را در‌زمان واقعی ثبت‌و‌به‌روزرسانی کنند.‌در‌حالی‌که‌سایرپردازشگران و‌کارکنان حوزه‌ای این تغییرات‌را‌در‌برنامه‌تلفن‌همراه خود مشاهده می‌کنند، تصمیم‌گیرندگان درمحل‌کاراین‌اطلاعات‌رادرداشبورداجرایی‌مبتنی برداشبورد ArcGIS مشاهده می‌کنند.

پس ازشناسایی‌خسارت برنامه‌مفیدخسارت‌دیده‌راشناسایی می‌کند،به‌طورخودکارکاربر‌را به‌برنامه‌ارزیابی‌خسارت می برد، که‌ازیک فرم‌ساده برای جمع‌آوری جزئیات‌ارزیابی‌استفاده می‌کند.
راه‌حل جدیدارزیابی‌خسارت‌آویستا شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط با‌یکدیگراست‌که‌هرکدام‌درزنجیره مدیریت‌خاموشی‌نقش دارند.    شناسایی‌خسارت، برنامه‌مبتنی برفراهم‌آوری، شبیه‌نمونه اولیه‌ای که پس‌ازطوفان‌بادسال۲۰۱۵پیکربندی شده است. این راه‌حل نقطه ورودی برای‌ارزیابی مخاطره‌آویستا است.‌کاربرانی‌که وظیفه جمع‌آوری داده‌های آسیب‌دیده رادارندازاینجا‌با‌شناسایی تأسیسات‌و‌علامت‌گذاری آن به‌عنوان «فقط تعمیریا ارزیابی» شروع می‌کنند. سپس برنامه نظرسنجی مناسب نظرسنجی[۱]۱۲۳ را اجرا می‌کنند.
ارزیابی خسارت، براساس نظرسنجی۱۲۳، فرم‌ساده که‌کارکنان برای جمع‌آوری جزئیات‌ارزیابی از آن استفاده می کنند. داده‌های انتخاب‌شده درباره هر‌تسهیلات ازگردآورنده به‌نظرسنجی۱۲۳ منتقل می‌شود، بنابراین کاربر مجبورنیست داده‌های مشخصه شناخته شده را دوباره وارد کند.

کارکنان‌میدانی با استفاده از برنامه‌های‌موبایلGIS در‌دستگاه‌های هوشمند،خسارت به‌زیرساخت آویستا را‌ثبت‌و به‌روزرسانی می‌کنند. تصمیم‌گیرندگان درمحل‌کار می‌تواننداین اطلاعات را در‌زمان واقعی‌با استفاده ازبرنامه بررسی اجمالی ارزیابی خسارت ببینند.  برنامه مشاهده خاموشی ها، مبتنی بر مرورگرArcGIS، به کاربران اجازه می دهد تا امکانات آویستا را در کنار اطلاعات موجود در زمینه مربوط به قطعی برق مشاهده کنند. کاربران می‌توانند روی بیشتر امکانات کلیک کرده تا ویژگی داده‌ها را مشاهده کنند یا مشتری را برای تماس از داخل برنامه انتخاب کنند.
بررسی اجمالی ارزیابی خسارت، بر اساس تمام داده‌های جمع‌آوری‌شده در زمینه داشبوردهای ArcGIS، که به تصمیم‌گیرندگان آویستا ارائه می‌کند بتوانند بر اساس آن عمل کنند.

آویستا با مجموعه جدیدی از برنامه های خود آماده است تا به طوفان بعدی که شبکه برق آن را تهدید می کند پاسخ دهد.

گزارش‌های قبلی نشان می‌دهند که چگونه GIS به ابزاری ضروری برای کمک به خدمات برق در مواجه با مشکلات احتمالی ایمنی، ارائه برنامه‌های نقشه‌برداری موبایل به کارگران میدانی، و تعامل با مشتریان از طریق داشبوردهای آنلاین به نقشه‌های تعاملی تبدیل شده است. GISقابلیت ثبت سیستم یکپارچه برای همه امکانات شهری، از سر چاه گرفته تا اندازه‌گیری مشتری تبدیل شود و اتصال داده‌های معتبر با اطلاعات مکانی را آسان‌تر کند. بسیاری از خدمات شهری از GIS برای حذف گردش‌های کاری قدیمی و ناکارآمد مبتنی بر کاغذ استفاده می‌کنند، بنابراین می‌توانند زمان کمتری را برای پیمایش مفید در این زمینه صرف کنند، به سرعت اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنند و بلافاصله داده‌ها را با کارکنان محیط کار به اشتراک بگذارند.در مواقع اضطراری، خدمات آب و برق در حال نوسازی روش های ارزیابی خسارت هستند، که توانایی آنها را برای بازرسی و جمع آوری داده های ارزشمند برای تصمیم گیری سریعتر تسریع می کند.این گزارش ابتدا با عنوان«ارزیابی خسارت مبتنی بر خدمات مکانی شهر، شروع یک تحول رقومی است» که در شماره بهار ۲۰۱۹ArcNews منتشر شد. همه تصاویر توسط خدمات شهری آویستا ارائه شده است، مگر اینکه غیر از این ذکر شده باشد.

[۱] Survey123

[۱] Idaho

[۲]Avista

[۳] Spokane

[۴] Washington

[۵] Allen Cousins

[۱] Glen Cook

[۲] Leyland Snow

[۱] FieldPro

[۲] Florence

[۳] Carolina

[۴] Queensland

[۵] Look Up and Live

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما