ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک


ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک

بسیاری از لایه‌های بردار حاوی ویژگی‌هایی هستند که هندسه را به اشتراک می‌گذارند، یعنی مرزها یا راس‌های مشترکی دارند. به عنوان مثال رودخانه ممکن است مرز بین دو ایالت باشد و چند ضلعی‌های خاک ممکن است با چند ضلعی‌های استفاده از زمین و خط ساحلی آبهای آبی مرز مشترک داشته باشند. هنگام ویرایش این لایه ها، ویژگی‌های هم زمان باید به طور همزمان به روز شوند تا به اشتراک گذاری هندسه ادامه دهند.

عملیات ویرایش ویژگی‌های فردی مورد بحث در بالا، شکل و موقعیت سایر ویژگی‌ها را با هندسه مشترک تغییر نمی‌دهد. به عنوان مثال هر چند ضلعی جدا از چند ضلعی‌های دیگر در لایه داده تلقی می‌شود. هنگامی که چند ضلعی جابجا می‌شود، چند ضلعی‌های مجاور و متصل آن بدون تغییر باقی می‌مانند. بنابراین چند ضلعی منتقل شده با چند ضلعی‌های دیگر همپوشانی خواهد داشت و محل اصلی خود را یک مکان خالی یا خالی می‌گذارد که منجر به تغییر روابط توپولوژیکی بین ویژگی‌ها می‌شود. برای حفظ توپولوژی (مانند مرزها و گره‌های همزمان)، باید ارتباطات توپولوژیکی بین ویژگی‌ها ایجاد شود که با آنها مرزها و گره ها،رئوس مشترک با ویژگی‌های متعدد را می‌توان به طور همزمان ویرایش، جابجا یا تغییر شکل داد. به عبارت دیگر وقتی یک گره جابجا می‌شود، تمام لبه‌ها (که بخش‌های خطی هستند که خطوط یا چند ضلعی‌ها را تعریف می‌کنند) که به آن متصل می‌شوند کشیده می‌شوند تا به گره متصل بمانند. برای مثال همانطور که در شکل نشان داده شده است شکل ۳-۱۸ با جابجایی راس گوشه ای که توسط سه قطعه زمین تقسیم می‌شود، مرزهای سه قطعه همه به طور همزمان به روز می‌شوند.  به طور مشابه وقتی لبه ای جابجا می‌شود، تمام لبه‌های مجاور کشیده می‌شوند تا متصل بمانند.

شکل ۳-۱۸ ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک

در ArcGIS ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک ابتدا نیاز به ساخت یک توپولوژی نقشه و سپس تعریف یک تلورانس خوشه‌ای دارد. توپولوژی نقشه مجموعه ای از روابط توپولوژیکی بین بخش‌های همزمان ویژگی‌ها در یک لایه داده یا چندین لایه داده است. به عنوان مثال، توپولوژی نقشه را می‌توان بین یک لایه جریان (خط) و یک لایه جنگل (چند ضلعی) ساخت تا اطمینان حاصل شود که مرزهای جنگل با جریان‌ها منطبق هستند. با توپولوژی نقشه، ویژگی‌های تصادفی در همه لایه‌های داده شرکت‌کننده را می‌توان با توجه به تحمل خوشه مشخص (تعریف شده در زیر) شناسایی کرد. هنگامی که با توپولوژی نقشه ویرایش می‌شود، ویژگی‌هایی که همزمان هستند به طور همزمان به روز می‌شوند تا هندسه را به اشتراک بگذارند. یال‌های منطبق را یال‌های توپولوژی می‌نامند. به نقاطی که لبه‌ها متصل می‌شوند، گره‌های توپولوژی گفته می‌شود. در ویرایش توپولوژیکی  مجموعاً به آنها عناصر توپولوژی می‌گویند. تحمل خوشه فاصله ای است که در آن خطوط (لبه ها) و رئوس به اندازه ای نزدیک هستند که همزمان در نظر گرفته شوند. خطوط یا رئوس‌هایی که در محدوده تحمل خوشه مشخص شده قرار می‌گیرند با هم چیده می‌شوند. تحمل خوشه پیش فرض در ArcGIS 1 میلی متر است. افزایش تحمل خوشه ممکن است باعث شود که ویژگی‌های بیشتری به طور ناخواسته به هم متصل شوند، که منجر به دقت داده‌ها و تحریف ویژگی‌ها ضعیف می‌شود. تلورانس خوشه معمولی حداقل یک مرتبه کوچکتر از دقت داده‌ها است. به عنوان مثال، اگر ویژگی‌ها تا ۱ متر دقیق باشند، تحمل خوشه نباید بیشتر از ۱/۰ متر باشد. اگر دقت داده‌ها ناشناخته باشد، استراتژی خوب استفاده از تحمل خوشه پیش فرض و افزایش آن فقط برای رسیدگی به خطاهای شدیدتر اما محلی است (چانگ، ۲۰۱۴). کادر ۳-۱۲ روشی برای ویرایش توپولوژیکی با هندسه مشترک در ArcGIS ارائه می‌دهد.

کادر ۳-۱۲- ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک در ArcGIS

فنی

۱) ArcMap را راه اندازی کنید، لایه‌های داده (شپفایل‌ها و کلاس‌های ویژگی پایگاه جغرافیایی) را برای ویرایش بارگذاری کنید، یک جلسه ویرایش را شروع کنید و محیط ویرایش را همانطور که در کادر ۳-۱۱ توضیح داده شده است تنظیم کنید.
۲) روی منوی ویرایشگر در نوار ابزار ویرایشگر کلیک کنید، به More Editing Tools اشاره کنید، سپس روی Topology کلیک کنید. نوار ابزار توپولوژی ظاهر می‌شود.
انتخاب لایه‌های داده برای شرکت در توپولوژی نقشه
۳) روی دکمه Select Topology در نوار ابزار Topology کلیک کنید.
۴) در کادر محاوره ای  Select Topology :
الف) تمام لایه‌های داده را برای شرکت در توپولوژی نقشه بررسی کنید.
ب) در صورت تمایل، برای مشاهده تلورانس خوشه، روی گزینه‌ها کلیک کنید. پیش فرض ۰۰۱/۰ متر است. در صورت لزوم مقدار را تغییر دهید.
ج) روی OK کلیک کنید. مجموعه ای موقت از روابط توپولوژیکی بین بخش‌هایی از ویژگی‌هایی که همزمان هستند ایجاد می‌شود.
انتخاب عناصر توپولوژی برای ویرایش
۵) بر روی ابزار Topology Edit در نوار ابزار Topology کلیک کنید.
۶) روی لبه یا گره توپولوژی کلیک کنید، یا یک کادر را برای انتخاب چندین عنصر توپولوژی بکشید. عناصر توپولوژی انتخاب شده به صورت سرخابی ظاهر می‌شوند. برای پاک کردن انتخاب، به سادگی دور از عنصر(ها) کلیک کنید. هنگامی که یک عنصر توپولوژی انتخاب می‌شود، یک حافظه پنهان توپولوژی ایجاد می‌شود که روابط توپولوژیکی بین لبه‌ها و گره‌های ویژگی‌هایی را که در وسعت نمایش فعلی قرار دارند، ذخیره می‌کند. اگر نقشه کوچک‌نمایی شود، حافظه پنهان توپولوژی باید بازسازی شود تا سایر ویژگی‌ها را در وسعت نمایش شامل شود.

جابجایی عنصر توپولوژی

۷)  از ابزار Topology Edit برای انتخاب لبه یا گره توپولوژی برای جابجایی استفاده کنید.
۸) لبه یا گره را به یک مکان جدید بکشید. بخش‌های لبه به گونه ای کشیده می‌شوند که نقاط انتهایی لبه (به اشتراک گذاشته شده با سایر لبه ها) به موقعیت‌های قبلی خود متصل شوند.

اصلاح یک لبه توپولوژیکی

۹) بر روی ابزار Modify Edge در نوار ابزار توپولوژی کلیک کنید، سپس روی لبه توپولوژیکی برای ویرایش کلیک کنید یا با ابزار Topology Edit روی لبه توپولوژیکی دوبار کلیک کنید. لبه به یک طرح ویرایش با مربع‌های کوچک که نشان دهنده رئوس است تبدیل می‌شود.
۱۰) مراحل ۱۵-۱۷ را در کادر ۳-۱۱ دنبال کنید تا لبه را با حرکت، حذف و افزودن رئوس تغییر شکل دهید.

تغییر شکل یک لبه توپولوژیکی

۱۱) لبه توپولوژیکی را برای ویرایش با ابزار Topology Edit انتخاب کنید.
۱۲) بر روی ابزار Reshape Edge در نوار ابزار Topology کلیک کنید.
۱۳) همانطور که در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است، بر روی نقشه کلیک کنید تا یک خط مطابق با نحوه تغییر شکل ویژگی ایجاد شود.
۱۴) پس از ترسیم طرح خط، برای تغییر شکل ویژگی، دوبار کلیک کنید.
تراز کردن یک لبه برای مطابقت با لبه دیگر
۱۵) بر روی ابزار Align Edge در نوار ابزار Topology کلیک کنید.
۱۶) روی لبه ای که باید تراز شود کلیک کنید (در رنگ سرخابی جامد نشان داده شده است).
۱۷) روی لبه ای که لبه بالا باید با آن تراز شود کلیک کنید. لبه اول برای مطابقت با لبه دوم تنظیم شده است.

بازسازی توپولوژی

۱۸) با ابزار Topology Edit، روی نقشه کلیک راست کرده و روی Build Topology Cache کلیک کنید. هنگام ویرایش ویژگی‌ها در یک توپولوژی نقشه، حافظه پنهان توپولوژی معمولاً پس از انجام ویرایش‌هایی که اتصالات توپولوژیکی بین ویژگی‌ها را تغییر می‌دهد (به عنوان مثال پس از اصلاح یک یال برای عبور از لبه دیگر) باید بازسازی شود.

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما