معرفی کتاب کاربرد جی آی اس درآب وبرق


معرفی

بسیاری از افراد درکی از چگونگی کار با خدمات رفاهی ندارند یا بهصورت چالشهایی که‌با آن مواجه هستند همفکری میکنند.‌اما‌زمانی‌که‌یک ترانسفورماتور منفجر میشود وچراغ‌ها وبرق محله قطع می شود،مردم فوری از وابستگی‌شان به‌خدمات شهری آگاه می‌شوند. شبکه‌های مجتمع آب، برق و‌گاز به صورت یکپارچه با بافت جامعه ما عجین شده و تا زمانی مشکلی پیش نیاید تا حدی نادیده گرفته می شود یا بدیهی تلقی می‌شود.

پشت‌صحنه، مدیران تأسیسات نگران حفظ‌و‌بهبود شبکه‌های خود هستند. آنها نگران بهبود پروژه‌های خود، هزینه‌ی تعمیرات، و حفظ و ایمنی پرسنل خود هستند.آنها به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش کارایی عملیاتی و افزایش رضایت مشتری هستند. هر روز، مدیران شرکت سعی بر کمک به‌سازمان خود‌بوده تا‌به شرکت‌های مدرن تبدیل شوند.

در دنیای امروز، نوسازی شامل استفاده از فن‌آوری‌های جدید، مانند‌سنسورها و ابزار تجسم داده‌ها برای نظارت بهتر‌و‌درک عملکرد‌شبکه می‌باشد. به‌ناچار درک،‌تولید‌و‌پردازش حجم عظیمی از فن‌آوری‌ها با مشکل مواجه شود. چگونه زمینه برنامه کاربردی را فراهم کرد تا‌بتوانند درک کنند؟ چگونه‌عملکرد خدمات‌رفاهی را تبدیل‌ودرک‌کنیم؟

قطعات گم‌شده پازل به‌مکان متصل هستند. این ایده با‌ارزش، ساختار، مسئله‌و‌فرصت‌محلی جایی در جهان‌قدیمی دارد،‌اما‌هرگز‌به‌اندازه امروز اهمیت‌نداشته‌است. هوش‌مکانی هرگز‌به این‌اندازه مفید‌نبوده است.

کاربردسیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی (GIS) خدمات‌رفاهی می‌تواند زمینه‌داده‌ها و ابزار‌های تجسم چشم انداز مکانی را فراهم نماید.GIS، مانند‌یک‌مجرای‌داده، کانال‌سازی اطلاعات از طریق یک مدل جغرافیایی دقیق برای نشان‌دادن روابط‌آشکار و‌پنهان بین‌شبکه‌و‌محیط‌اطراف‌عمل می‌کند.مجهزبه اطلاعات موقعیت مکانی، خدمات رفاهی درک بهتری از خطرات‌و‌مخاطراتی‌که‌می‌تواند‌خدمات‌را مختل کنند‌افزایش‌هزینه برای صنایع‌و‌مشتریان‌فراهم کند.‌مدیران می‌توانند‌اعتبار‌و‌ایمنی روزانه‌شان را بهبود‌بخشند. آنها می‌توانند مکان‌هایی رادر‌شبکه‌که‌اوج‌بازدهی بالاندارد‌نظارت کنند. مدیران می‌توانند تصمیمات سریع‌تر‌و‌مؤثری در مورد اولویت‌بندی پروژه‌ها، استقرار خدمه میدانی‌و‌مراقبت از مشتریان خودبگیرند.

این کتاب‌در‌چهار‌بخش تنظیم شده است.

 

بخش ۱: تاب‌آوری و قابلیت‌اطمینان

استفاده از‌داده‌های کاربردی،GIS روابط‌مفید‌ساختاری‌و‌منابع‌، در‌یک‌محیط، محیط دنیای واقعی را نشان می‌دهد. با هوشمندی موقعیت مکانی، اپراتورهای خدماتشهری می‌توانند به‌طور‌فعال‌دربلندمدت‌، تصمیمات‌عملیاتی که احتمال‌وقفه‌را‌کاهش می‌دهد، در‌ضمن‌اقداماتی‌برای‌به‌حداقل رساندن آسیب‌و سرعت درترمیم‌و‌بهبود تلاش‌ها برای کم‌کردن مدتزمان خاموشی انجام دهد.

 

بخش ۲: انعطاف‌پذیری عملیاتی

GIS   با هدف بهبود هماهنگی داخلی بین مدیران دفاتر و‌پرسنل عملیات‌میدانی‌، عملیات‌روزانه‌را کارآمدتر می‌‌کند. بدون وقفه‌کاربردبه‌موقعGIS درداشبوردها و برنامه‌های میدانی‌، ایجاد‌محیط‌پیوسته خدمات رفاهی‌از آگاهی موقعیتی که‌عملکردرا اندازه‌گیری می‌کند، درحالی‌که انعطاف‌پذیری برای تخصیص مجدد وظایف‌و‌مسیریابی تماس‌های سرویس جدید‌را حفظ می‌کند.همچنین‌مدیران عملیاتی می‌توانند شرایط‌متغیر‌محیطی، مانند‌آب‌و‌هوای‌شدید را ارزیابی کنند.

 

بخش ۳ : ایمنی‌و‌امنیت

GIS در فرایندهای تصمیم‌گیری طراحی شده برای حفاظت از دارایی‌های شرکت،پرسنل‌میدانی، مشتریان، وخدمات‌عمومی کمک می‌کند. شبکه آب وبرق دائماً در معرض خطربوده، و‌زمانی‌که‌اتفاق ناگواری رخ می‌دهد،خدمات‌رفاهی باید‌به‌طورمرتب پاسخگو بوده و نه‌تنها برای محافظت از‌کارگران خود‌و افراد‌دیگر‌،‌بلکه‌برای‌حل مشکلات غیرقابل کنترل باسایر ارگان‌ها هماهنگی داشته‌باشند. هوش‌مکانی یک عنصرکلیدی برای دستیابی به‌زمان‌واقعی‌آگاهی‌موقعیتی‌و‌ارتباط‌مؤثردرمواقع بحران می‌باشد.

 

بخش ۴: حفظ مشتری

به‌وسیله GIS ، خدمات‌رفاهی می‌توانند ارتباطات‌خود را‌با مشتری حفظ کنند. نقشه‌های GIS تجزیه‌و تحلیل‌ها‌را‌دردنیایGIS اضافه می‌کنند. به‌مشتریان اجازه نظارت‌و‌درک چگونگی فعالیت‌ها و رویدادها را به‌عنوان یک عامل‌کلی که در جامعه اثر‌می‌گذارد را می‌دهد. اتکای مردم به خدمات‌رفاهی،‌آنهارا عمیقاًاز تغییرات درهزینه‌های خدماتی یا کیفیت خدمات آگاه می‌کند. به‌کمک‌هوش‌مکانی اعتماد شدید بین خدمات‌رفاهی‌و‌مشتریان با ارائه دقیق‌و‌مفید‌اطلاعات فراهم می‌شود.

به‌دست آوردن اطلاعات مکانی

هر‌بخش از کتاب شامل گزارش‌هایی از‌زندگی‌واقعی چگونگی استفاده ازخدمات‌رفاهیGIS برای حل مشکلات خاص نشان‌دهد، می‌باشد.‌هر‌بخش‌در مورد شروع کار‌با‌GIS، که‌ایده‌ها‌، استراتژی‌ها، ابزارها، و اقدامات پیشنهادی که مدیران خدمات‌رفاهی برای تصمیم‌گیری‌و‌گردش‌کار عملیات اطلاعات‌مکانی انجام دهندرا نشان می‌دهد.

گزارش‌ها‌و‌استراتژی‌های طراحی شده در جهت کمک به‌خواننده برای‌درک چگونگی خدمات‌GIS برای دستیابی به‌دیدگاه‌جغرافیایی ادغام استدلال فضای فیزیکی‌، مشخصات عملیاتی تأسیسات گاز، برق‌و‌آب استفاده‌کند. این‌کتاب اطلاعات‌مکانی را به‌عنوان علمی مفید‌که‌مدیران خدمات می‌توانند‌به تجربیات‌خود اضافه‌و‌تخصص،‌ارائه‌منحصر‌به‌فرد، چشم‌انداز‌جغرافیایی که‌می‌تواند در عملیات‌و‌برنامه‌ریزی روزانه گنجانده‌شود را ارائه می‌دهد.

اگراطلاعات مکانی در حال‌حاضربخشی ازفرایندهای تصمیم‌گیری خدماتی نباشدیا‌در‌فعالیت‌های عملیاتی روزانه‌درنظرگرفتهشود،یا اگر‌برای بهبودخدمات‌مشتری اضافه نشود، پس مدیران می‌توانند‌ازاین کتاب برای شروع توسعه‌مهارتهایشان دراین‌زمینه استفاده کنند.‌توسعه این مهارت‌ها نیاز‌به‌نادیده‌گرفتن تجربیات‌و‌دانش خود‌از‌سوی مدیران خدمات ندارد. استدلال فضایی‌راه‌دیگری را برای حل مسئله‌در‌زمینه جهان‌واقعی اضافه می‌کند.

نحوه استفاده از کتاب

این کتاب برای کمک به‌شما‌جهت تمرکزبرموضوعاتی که برای شما مهم‌هستندطراحی شده‌است. راهنمایی برای برداشتن گام‌های اولیه باGIS‌ و‌استفاده از اطلاعات مکانی درتصمیم‌گیری‌ها‌و‌ایجاد مشارکت بیشترشمادرمحیط‌درون سازمانی است. ازاین‌کتاب می‌توان برای شناسایی نقشه‌ها، فضای تحلیلی،و برنامه‌های کاربردیGIS‌و سپس، به‌عنوان مراحل‌بعدی، آموزش بیشتردرباره‌منابع می‌باشد.

جهت یادگیری بیشتربرنامه‌کاربردی‌GIS‌‌به‌صفحه‌وب این کتاب مراجعه‌کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما