کتاب مدیریت جهان ما با استفاده از GIS: ابزاری جدید برای مدیریت منابع طبیعی

کتاب مدیریت جهان ما با استفاده از GIS: ابزاری جدید برای مدیریت منابع طبیعی

ترجمه :سعید جوی زاده،ونوس نصیرفام،الهام ابراهیم زاده

مقدمه مدیریت جهان ما با استفاده از GIS

افزایش جمعیت جهان همراه با تمایل دائمی به رشد اقتصادی، منابع طبیعی زمین را با مطالبات بی‌وقفه خود به شدت فشار می‌آورد. این تقاضاها، از تولیدات کشاورزی و برداشت چوب گرفته تا افزایش استفاده از انرژی، فلزات و سایر مواد معدنی را نمی‌توان به طور نامحدود ادامه داد. در برخی موارد، این خواسته‌ها منابع و سیستم‌های اکولوژیکی حیاتی را که ما به آن‌ها وابسته هستیم، تخریب می‌کنند. برای حفظ منابع زمین برای نسل‌های آینده، باید تعادلی عادلانه و پایدار بین رشد اقتصادی و حفاظت از منابع ایجاد کنیم. در این راستا، جوامع و موسسات شروع به برداشتن گام‌هایی در جهت مدیریت پایدار و احیای منابع کرده‌اند. کتاب حاضر، داستان‌های واقعی در مورد تلاش‌های کوچک و بزرگ برای استفاده عاقلانه‌تر و سودآورتر از منابع زمین را برای دنیای بهتر روایت می‌کند.

کتاب مدیریت جهان با استفاده از GIS

فهرست کتاب مدیریت جهان ما با استفاده از GIS

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰
یافتن تعادل. . ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰
افزایش سود اقتصادی. . . …………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰
بهبود حفاظت از محیط زیست. . …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱
گسترش منافع اجتماعی. . .. . …………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱
توضیحات تصویر. . . …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۲
گردش کار. . .. . ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۲
داستان ها و استراتژی ها. . .. . ……………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۳
نحوه استفاده از این کتاب. . .. . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۴
قسمت ۱ : کشاورزی هوشمند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… ………………………….. ………………………….. ۱۵
برنامه ریزی و تصمیم گیری در مزرعه. . . ……………………. ………………………….. ………………………….. ۱۶
کار با موبایل و اتصال. . . ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷
کشاورزی احیا کننده. . . ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷
مشارکت های دولتی و خصوصی. . …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۸
GIS در حال عمل. . . ………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۸
ارزش تجاری پایداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹
نسپرسو. . .. . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد . . ………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹
نقش بخش خصوصی. . . ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰
جایی که پایداری با فرصت روبرو می شود . .. . ………………. ………………………….. ………………………….. ۲۱
کنترل چالش ها از طریق پایداری. . .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۲
پیشرفت از طریق تحول دیجیتال . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۳
آوردن اطلاعات به داده های مکان. . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۳
آینده پایداری. . …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۵
استفاده از GIS برای مدیریت دارایی های استراتژیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. ………………………….. ۲۶
لند اولیکز. . .. . ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۶
تحلیل بازار، ساخت تاسیسات جدید را هدایت می کند . . ………………………. ………………………….. ۲۹
سازگاری با تغییرات با استفاده از GIS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31
ادامه افزایش تصمیم گیری برای برنامه ریزی بلندمدت. . . ……………………… ………………………….. ۳۳
چگونه یک شرکت داده محور بازار را برنده می شود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… ………………………….. ۳۳
توسعه بازار از طریق لنز داده . ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۴
جان دیر در عصر جدید کشاورزی. . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۴
دیدن آینده کشاورزی و خرده فروشی. . . ……………………. ………………………….. ………………………….. ۳۵
ابزارهای تجارت داده. . . …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۶
روانشناسی: بینش در مورد سبک زندگی مشتری. . ….. ………………………….. ………………………….. ۳۷
چه کسی اول به آنجا می رسد؟. . …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۸
غلبه بر شکاف بین فناوری اطلاعات و کاربران تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. ………………………….. ۳۹
مزارع انتخاب آیووا. . . ………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۹
نیاز به یک اپلیکیشن موبایل برای رشد شرکت. . .. . ………. ………………………….. ………………………….. ۳۹
نگاهی به همکاری تجاری- IT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40
زمین حاصلخیز برای موفقیت. . …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۲
احترام به زبان حرفه ای طرف مقابل. . . ………………………. ………………………….. ………………………….. ۴۳
درس های آموخته شده، درس های مشترک. . .. . ……………. ………………………….. ………………………….. ۴

ردیابی هر صدف از جزر و مد تا میز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. ………………………….. ………………………….. ۴۵
مزارع صدف تیلور. . . ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۵
ردیابی صدف. . ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۶
به اشتراک گذاشتن دانش. . .. . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۸
مباشران زمین و مردم . .. . ………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۹
GIS و برنامه های دستی تبدیل دیجیتال را تقویت می کنند. . .. . ………………. ………………………….. ۵۰
قسمت ۲ : نوسازی جنگلداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. ………………………….. ………………………….. ۵۳
برنامه ریزی و جمع آوری داده ها. . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۴
عملیات مدیریت شده . . …………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۵
شیوه های کسب و کار پایدار. . .. . ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۵
مدیریت رابط های جنگلی. . .. . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۶
برنامه ریزی برای آینده . .. . ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۷
کارخانه چوب با استفاده از GIS ، حدس و گمان را از عملیات خود حذف می کند. . . . . . ….. ۵۷
کلپ الوار . .. . ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۷
تغذیه آسیاب. . ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۸
آگاهی برای بهبود هزینه های حمل و نقل. . .. . ………………. ………………………….. ………………………….. ۶۱
جنگل و خانواده. . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۲
هاب برای طرح جنگل همکاری ایجاد می کند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. ………………………….. ۶۴
وزارت منابع طبیعی و حفاظت از مونتانا. . . …………………. ………………………….. ………………………….. ۶۴
مستندسازی گردش کار برای جنگلداری پایدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. ………………………….. ۷۰
جنگل های استارکر. . . ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۰
متمرکز کردن نقشه برداری. . .. . ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۱
پیشبرد ثبت سوابق سازمانی. . .. . ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۳
مدیریت شیوه های برداشت پایدار. . .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۵
هوش مصنوعی و روبات ها پایداری جنگل را افزایش می دهند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. ۷۷
مرکز جنگل فنلاند . . ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۷

…………

یافتن تعادل با استفاده از GIS

امروزه، ما شاهد بهبود تعادلی هستیم که با توانمندی سازمان‌ها برای انجام کار بهتر، سریع‌تر و با کمترین هزینه، در چارچوب تعهد واقعی شرکت به شیوه‌های پایدار و مسئولیت اجتماعی، ارزش اقتصادی بیشتری را به دست می‌آورد. این تعادل مجدد، با ارجاع به رفتارهای جدید شرکت‌ها، آن‌ها را هدایت می‌کند و فرصت‌هایی را برای فناوری‌های فضایی فراهم می‌کند، همانطور که این کتاب با مثال‌های متعددی نشان‌دهنده این موضوع است.

افزایش سود اقتصادی با استفاده از GIS

از طریق نوآوری، بهبود ساده در گردش کار جغرافیایی مبتنی بر اقتصاد، می‌تواند کارایی تولید منابع را برای برآورده کردن تقاضای جامعه افزایش دهد. این پیشرفت‌ها همچنین منجر به کاهش اتلاف، صرفه‌جویی در زمان، بهبود شرایط نیروی کار و کاهش ریسک کسب‌وکار می‌شوند – به عنوان مثال، از طریق بهبود تدارکات میدانی.

بهبود حفاظت از محیط زیست با استفاده از GIS

به طور مشابه، کسب‌وکارها از سیستم‌های مکانی برای نظارت و کاهش اثرات زیست‌محیطی در سراسر صنایع منابع طبیعی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند شیوه‌های احیاکننده تهاجمی، مانند برنامه‌ریزی اضطراری نشت نفت، شیوه‌های مدیریت پایدار جنگل، بهبود احیای معادن و کشاورزی ارگانیک را نشان دهند.

گسترش منافع اجتماعی  با استفاده از GIS

سرمایه‌گذاران فعال و جامعه به طور کلی انتظار تنوع و شمول، گسترش جامعه، حمایت از حقوق بومیان و روابط کاری مناسب را دارند و هنجارهای جدیدی را برای دیگران تعیین کرده‌اند.

بخش انرژی با چالش‌های دستیابی به سودآوری مالی، پایداری منابع و منافع اجتماعی مواجه است. شاخص‌های اولیه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری تهاجمی این بخش در انرژی‌های تجدیدپذیر، از این اهداف حمایت می‌کند. انرژی‌های تجدیدپذیر به طور فزاینده‌ای از نظر اقتصادی مقرون به صرفه،از نظر زیست‌محیطی پاک و از نظر اجتماعی مطلوب هستند. استقبال شرکت‌ها از انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌های انرژی را به ایجاد تعادل مجدد در مجموعه‌های خود و حمایت از کنترل‌های انتشار، نوآوری‌های جذب کربن و تعهد به اهداف خالص صفر تشویق می‌کند.

داستان‌های واقعی در این کتاب، ابتکاراتی را ارائه می‌دهند که برای ایجاد تعادل پایدارتر و احیاکننده‌تر در شیوه‌هایی مانند کشاورزی ارگانیک، مدیریت جنگل‌های پایدار با کاربری مختلط و موارد دیگر طرح‌ها طراحی شده‌اند. هدف این کتاب، برجسته کردن برخی از این تلاش‌ها، شناخت کار پذیرندگان اولیه و ترغیب دیگران به دنبال کردن آن است.

کتاب مدیریت جهان با استفاده از GIS

کشاورزی هوشمند  با استفاده از GIS

استفاده از فناوری در کاربرد کشاورزی دقیق، علم تغذیه سیاره را دوباره تعریف می‌کند. با استفاده از اطلاعات مکانی و افزایش آگاهی و استفاده از آن‌ها، سطوح جدیدی از کارایی تولید، مسئولیت اجتماعی و آگاهی تغذیه‌ای پدیدار می‌شود.

اما این آگاهی به طور آسان و در یک لحظه به دست نمی‌آید. ما نه تنها با چشم انداز تغذیه حدود ۹٫۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ مواجه هستیم، بلکه با تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی کشاورزی بر سلامت و محیط زیست نیز مواجه هستیم. اثراتی که از آن‌ها می‌توان به استفاده بیش از حد از آب در مزارع کارخانه، افزایش گازهای گلخانه‌ای ناشی از جنگل‌زدایی و انتشار متان دام، آلودگی اقیانوس‌ها ناشی از پرورش آبزیان و تهدید صید بی‌رویه برای اکوسیستم‌های دریایی دانست. همچنین اصلاح ژنتیکی محصولات و حیوانات نیز از جمله نگرانی‌های اضافی است.

اما GIS و فناوری‌های مرتبط، راه‌حل‌های امیدوارکننده‌ای را برای رویارویی با این چالش‌ها و سایر چالش‌های کشاورزیو تجارت کشاورزی در قرن بیست و یکم ارائه می‌دهند. با استفاده از GIS، سازمان‌ها می‌توانند داده‌های کشاورزی را جمع‌آوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل کرده و آن‌ها را به اشتراک بگذارند تا در فصل اتخاذ تصمیمات بهتری داشته باشند. نقشه‌ها، برنامه‌ها و داشبوردها می‌توانند متغیرهایی مانند خاک، آبیاری، عملکرد، هزینه‌های تولید، سود و داده‌های انطباق را ادغام کنند. مشاهدات زمین، تصاویر، داده‌های میدانی و جریان‌های داده در زمان واقعی می‌توانند به ایجاد یک دوقلو کشاورزی یا مزرعه‌ای دیجیتالی برای افزایش کارایی و سود کمک کنند و هم‌زمان به نیاز به تولید پایدار برای تامین تغذیه جمعیت رو به رشد جهان حمایت کنند.

در ادامه، نگاهی دقیقتر به استفاده از GIS در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مزارع، کارهای سیار و اتصال، کشاورزی احیاکننده و مشارکت‌های دولتی و خصوصی خواهیم داشت.

کتاب مدیریت جهان با استفاده از GIS

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مزرعه  با استفاده از GIS

به منظور کاهش حاشیه‌ها و عدم اطمینان در آینده، سازمان‌های کشاورزی باید برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را به گونه‌ای کارآمدتر انجام دهند تا بتوانند رقابتی ماندنی باشند. سیستم اطلاعات مکانی یا GIS، یک سیستم دیجیتالی یکپارچه است که برای سازمان‌های کشاورزی، تصمیم‌گیری‌های سریعتر و انجام‌های ساده‌تر را فراهم می‌کند و به آنها در واکنش به تغییرات در بازارها، رویدادهای آب و هوایی مانند طوفان‌ها و تغییرات آب و هوایی به طور کلی، کمک می‌کند. با استفاده از GIS، سازمان‌ها می‌توانند مکان‌های محصولات، کارگران، وسایل نقلیه و فرآیندها را به داده‌های مربوطه تبدیل کنند و از آنها در ایجاد گردش کار کارآمدتر و دستیابی به تعادل بهتر بین سودآوری و پایداری بلندمدت استفاده کنند.

در کشاورزی دقیق، کشاورز به اطلاعات دقیق در مورد مزرعه نیاز دارد. به منظور تعیین مقادیر دقیق مواد مغذی یا دانه‌ها، اطلاعات کلیدی از آزمایش خاک و داده‌های عملکرد جمع‌آوری می‌شود. استفاده از مقادیر دقیق باعث افزایش بازده و کاهش ضایعات و در نتیجه افزایش بازگشت سرمایه (ROI) می‌شود. در حال حاضر، GIS در کشاورزی دقیق در همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از اطلاعات مکانی و نتایج ردیابی سال به سال، می‌توان به هدف کشاورزی دقیق برای افزایش عملکرد و سود به روشی پایدار برای سیاره دست یافت. همچنین، استفاده از تصاویر در کشاورزی دقیق ضروری است. شما می‌توانید از تصاویر برای تشخیص تغییرات از طریق تجزیه و تحلیل چند طیفی و درک وضعیت بحرانی محصول در طول زمان استفاده کنید.

GIS همچنین به تعریف فرآیندهای برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت ریسک کمک می‌کند و برنامه‌های مدیریت مزرعه را از مدل‌سازی واکنشی به مدل‌سازی فعال تغییر می‌دهد. با استفاده از توانایی تنظیم گردش کار، بهبود برنامه‌ها و مدل‌سازی فعالیت‌های نیروی کار در زمان واقعی، سازمان‌ها از بهینه‌سازی عملکرد کسب‌وکار و تضمین پایداری سود بهره می‌برند.

کتاب مدیریت جهان با استفاده از GIS

کار با موبایل و اتصال  با استفاده از GIS

شرکت‌های هوشمند کشاورزی دریافته‌اند که استفاده از GIS به منظور افزایش کارایی به عملیات میدانی آنها نیز گسترش می‌یابد. جمع‌آوری داده‌ها، اغلب از راه دور، و تجزیه و تحلیل آن‌ها در زمان واقعی با داشبوردهای عملکرد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا گردش‌های کاری پیچیده را مدل‌سازی کنند، زمان‌های پاسخ را تسریع کنند، ضایعات را حذف کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. فناوری مکان می‌تواند به تعادل و هدایت استفاده از منابع طبیعی و در عین حال حال بهبود کیفیت و رضایت مشتری کمک کند.

از برنامه‌های میدانی یکپارچه می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق در منابع استفاده کرد و پایه‌ای از دانش فعلی را ایجاد کرد. با استفاده از GIS می‌توانید فعالیت‌های نیروی کار را هماهنگ، زمان‌بندی و اعزام کنید. تخصیص وظایف، نظارت بر وضعیت و اندازه‌گیری پیشرفت در زمان واقعی، بهره‌وری را در هر مرحله از زنجیره تامین افزایش می‌دهد. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در داشبوردهای عملکرد تقریبابی‌درنگ به شما امکان می‌دهد تا گردش‌های کاری پیچیده را مدل‌سازی کرده و زمان پاسخ را بهبود بخشید.

کشاورزی احیا کننده  با استفاده از GIS

کشاورزی احیاکننده عملی است که با حفظ محیط زیست، بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش سودآوری بلندمدت، تعادلی بین سود و پایداری را برقرار می‌کند و به ایجاد امنیت غذایی بیشتر کمک می‌کند. کشاورزان دقیق از دستگاه‌های هوشمند و با قابلیت جغرافیایی و محاسبات ابری استفاده می‌کنند تا به سلامت خاک، تنوع زیستی و جداسازی دی‌اکسید کربن کمک کنند. آوردن اطلاعات مکانی به شیوه‌های مدیریت مزرعه احیاکننده، بهبود تصمیم‌گیری و ایجاد نتایج متعادلتر می‌شود. جمع‌آوری اطلاعات با برنامه‌های فیلد تلفن همراه، به ساده‌سازی ارتباطات میدانی و افزایش کارایی گردش کار کمک می‌کند. در یک کشاورزی دقیق و پایدار، کارکنان همچنین می‌توانند از تصاویر و داده‌های سنجش از دور با GIS برای تشخیص تغییرات از طریق تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های چند زمانی استفاده کنند. GIS به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای تحلیلی، مجموعه‌ای از انواع داده‌ها را کشف کنید و الگوها و روندهای جدیدی را شناسایی کنید که می‌تواند به درک کلیت بیشتری منجر شود.

مشارکت های دولتی و خصوصی  با استفاده از GIS

تأمین تغذیه برای جمعیت رو به رشد، یک چالش است که بدون همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی قابل حل نیست. تولیدکنندگان مواد غذایی باید محصولات با کیفیت غذایی بالاتر را با حفظ محیط زیست، به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی مربوط به منابع خاک، مصرف آب و انتشار CO2، بیشتر تولید کنند. مقیاس‌بندی شیوه‌های پایدار نیز از دیگر مواردی است که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند. برای ایجاد امنیت غذایی و اقتصادی درازمدت، باید رهبری مزرعه هوشمند با سیاست‌گذاران در سطوح ایالتی و ملی از طریق مدل‌های تجاری جدید، بهبود یابد.

برای افزایش کارآیی عملیات مزرعه، اتوماسیون و کشاورزی دقیق با پشتیبانی دیجیتال باید به کار گرفته شود. استفاده از اینترنت اشیا (IoT) در کشاورزی به کشاورزان کمک می‌کند تا وضعیت فعلی تولید را درک کرده و به سمت مدل‌های تحلیلی پیش‌بینی حرکت کنند.

کتاب مدیریت جهان با استفاده از GIS

GIS در حال عمل

تأمین تغذیه برای جمعیت رو به رشد، یک چالش است که بدون همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی قابل حل نیست. تولیدکنندگان مواد غذایی باید محصولات با کیفیت غذایی بالاتر را با حفظ محیط زیست، به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی مربوط به منابع خاک، مصرف آب و انتشار CO2، بیشتر تولید کنند. مقیاس‌بندی شیوه‌های پایدار نیز از دیگر مواردی است که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند. برای ایجاد امنیت غذایی و اقتصادی درازمدت، باید رهبری مزرعه هوشمند با سیاست‌گذاران در سطوح ایالتی و ملی از طریق مدل‌های تجاری جدید، بهبود یابد.

برای افزایش کارآیی عملیات مزرعه، اتوماسیون و کشاورزی دقیق با پشتیبانی دیجیتال باید به کار گرفته شود. استفاده از اینترنت اشیا (IoT) در کشاورزی به کشاورزان کمک می‌کند تا وضعیت فعلی تولید را درک کرده و به سمت مدل‌های تحلیلی پیش‌بینی حرکت کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما