کاربرد GIS درآب و برق


بخش ۱: تاب‌آوری‌و‌قابلیت اطمینان

امروزه خدمات‌رفاهی به طریقی‌با چالش‌های فن‌آوری دلهره‌آور‌روبروست. درزمان‌افزایش تقاضای مشتری ونیازبه‌ظرفیت‌بیشتر،خدمات‌رفاهی هنگام مواجه با‌زیرساخت‌های قدیمی که‌خطرقطع برق‌را افزایش   می‌دهد‌و‌جهت ارتقاء نیازبه‌تعمیرات‌و‌نگهداری بیشتری‌دارد.‌اداره‌اطلاعات‌انرژی‌آمریکا(EIA) وقتی‌که تعداد‌و‌مدت‌زمان‌قطعی برق‌روبه‌افزایش می‌باشدتردیدی در‌ارائه گزارشات ندارد. در‌آمریکا جامعه‌ی مهندسان عمران آمریکایی اعتقاد‌دارند‌: امتیاز زیر‌ساخت انرژی فقط اندکی بالاتر‌ازحد‌(+D)شکسته‌اند. علاوه‌براین، حوادث شدیدناشی‌ازآب‌و‌هوا، مانندطوفان‌ها و‌آتش‌سوزی‌های‌جنگلی، باعث ایجادخطرات بیشترکه‌باعث‌خرابی زیر‌ساخت‌های خدماتی شده، بیشتراتفاق می‌افتد. همزمان، بازارانرژی‌های تجدید پذیربه‌سرعت‌درحال‌رشداست. پروژه‌های‌EIA که‌انرژی‌های تجدیدپذیر‌با‌رشد ۳۱درصدی از‌کل‌ترکیب تولیدبرق‌ایالات‌متحده تا سال۲۰۵۰رانشان می‌دهد. انرژی تجدیدپذیر‌و‌تراکم مراکزخرید،مانند‌اعمال مقررات‌زدایی، عدم‌اعتماد‌مشاغل‌به‌خدمات‌رفاهی را ایجادکرده‌اند.

همانطور‌که خدمات‌رفاهی برای مدرن کردن داده‌ها و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌GIS‌وهوش‌مکانی با‌این چالش‌های بزرگ مواجه‌هستند.‌GIS‌به‌تجسم ابزاروتحلیل داده‌ای بهعنوان زیرساخت‌های مدل دنیای واقعی، نقشه برداری شبکه‌ها با‌جزئیات باورنکردنی، و درک‌عمیقی ازتوسعه‌عملیات‌کسب‌و‌کارکمک می‌کند.

زمانی‌که‌خدمات‌رفاهی خودمکان‌را لحاظ می‌کنند،به‌بهبود‌ریسک‌ارزیابی‌و‌تقویت‌انعطاف‌پذیری را در تصمیم‌گیری‌های خود اعمال می‌کنند.‌نقشه‌ها‌و‌تحلیل‌های‌فضایی برای درک‌ومشاهده‌مدیران خدمات رفاهی، الگوهای‌سرمایه‌گذاری بهتر، امنیت‌و‌تصمیمات‌عملیاتی به‌کمک مدیران خدمات‌رفاهی می‌آید. GIS آگاهی‌موقعیتی فوری ازعملیات شبکه‌ای‌زمانی که‌با‌سنسورها‌و‌دستگاه‌های شبکه یکپارچه شده فراهم می‌کند. شامل ابزارهای بهره‌برداری‌و‌کاهش‌هزینه‌های مشتری‌و‌کمک به‌درک‌رفتارخدمات‌شهری می‌باشد.ازجمله،GIS‌به اپراتورهای خدمات‌شهری اجازه می‌دهدتا‌مجموعه‌ی عظیمی ازسؤالات‌را بررسی کرده‌و‌به‌آنهاپاسخ می‌دهد:

_ مهمترین مسائل مربوط به انعطاف‌پذیری قابلیت اطمینان کجاست؟

_ امنیت‌حیاتی‌و‌محیطی‌که‌موجب تهدیدوآسیب‌پذیری شبکه می‌شودکجا‌هستند؟

_ کجا می‌توان خدمات‌و‌سوددهی به مشتریان را بهبودبخشید؟

_ بهترین مکان‌ها برای اعمال برنامه‌های‌حفاظتی‌و‌منابع‌تجدیدپذیر کجا هستند؟

اولین‌گام در پاسخ به‌سؤالات: امروزه خدمات‌رفاهی ازGIS‌ چگونه استفاده می‌کنند؟

بخش۱این‌کتاب شامل۴ مطالعه‌موردی‌که‌چگونه انواع‌مختلف ابزارهای کمکی ازهوش‌موقعیت‌مکانی‌و تفکرفضایی برای اینکه شبکه‌های خودرا‌انعطاف‌پذیرتروقابل اعتمادترکنند، استفاده می‌کنند.

مطالعه موردی

خدمات‌رفاهی برق،‌گاز‌و‌آب‌به‌طور سنتی در‌دوجهان‌کارمی‌کنند.‌در‌یک‌جهان،‌تعمیر،‌نگهداری‌و‌توسعه منابع شبکه‌های فعلی آنها‌با‌تقاضای‌روبه‌رشد‌برق،‌گاز‌و‌آب‌همراه می‌شود.‌درجهان‌دیگر،‌خدمات‌رفاهی نوآوری‌و‌اتخاذفن‌آوری‌های جدید‌شبکه‌های‌خودرامدرن‌تر، قابل اعتمادتر،و‌ارائه‌خدمات‌سریع‌تر‌به مشتریان‌کارآمدتر‌اجرا‌کنند. ‌اما‌امروزه،‌خدمات‌رفاهی‌درحال ترکیب‌دوجهان‌طوری‌که‌با‌یکدیگرتعمیر ونگهداری‌و‌نوآوری‌بخشی ازهمان‌استراتژی‌باشدهستند.

امروزه، افزایش خدمات‌رفاهی هوشمندبا GIS، فن‌آوری حسگر بی‌سیم ادغام شده است. از نقشه‌های زنده و ارتباط نقشه‌ها بادستگاه‌های تلفن همراه برای ساده‌کردن کاردراین زمینه‌و‌داده‌های طراحی به کمک کامپیوتر(CAD) برای تبدیل لایه‌های نقشه GIS استفاده می‌کنند. فن‌آوری‌های خدمات رفاهی ابزارهای کاربردی برای انجام تحلیل فضایی و برنامه‌های پشتیبانی‌و‌ابتکارات،ازجمله اطلاع رسانی به‌مشتریان خود اجازه می‌دهد.

چهارگزارش واقعی موجوددراین بخش چگونگی یکپارچگی‌GIS با خدمات‌رفاهی درزمان واقعی حسگرهایی را برای جلوگیری ازقطعی‌و‌تجربیات بهتری برای مشتری ایجاد می‌کند نشان می‌دهد. خدمات‌رفاهی درحال حرکت به‌انتقال ازCADبهGIS هستندتا به‌آینده‌ای کارآمدتر‌و‌بسیارتوانمندتر تبدیل شوند. آنها با مشتریان خوددرگیراستفاده ازداشبورد‌GIS‌، نقشه‌برداری و گزارش‌های ساخته‌شده درگزارش نقشه‌های‌ARCGIS ومتکی بربرنامه‌های کاربردی هستند. و‌آنها از‌GIS‌ برای رسیدگی به چالش‌های ارائه آب‌اشامیدنی‌سالم‌و‌حفاظت‌از‌سلامت‌عمومی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

 

شتاب‌بخشی به‌آینده دیجیتالی

الویا[۱]

الویا‌یکی‌ازشرکت‌های عظیم نروژ برق نزدیک‌به ۲ میلیون نفررا تأمین می‌کند. این‌کارباعملیات حفظ‌و توزیع، تقریباً ۲۸۰۰۰ ترانسفورماتورزمانی‌که‌تمام خطوط‌هوایی‌و‌کابل‌هایی که‌ازمنطقه می‌گذرند انجام می‌دهد.چشم‌اندازآینده الویا‌با هدف تمرکزبرتوزیع تبدیل دیجیتالی ترانسفورماتورها، که منبع تغذیه پایدارتری راتضمین وبه‌کاهش هزینه‌های شبکه‌تا حدممکن کمک می‌کند می‌پردازد. الویا برای دستیابی به‌چشم‌اندازآینده خود، دائماً درحال آزمایش فن‌آوری‌های جدیدوهوشمندخودمی‌باشد. ایجاد یک‌شبکه اولیه و مدرن شامل گسترش استفاده ابزارحسگرهای هوشمند، با حمایت مرکزتوزیع هوشمند انرژی (ELDI)‌،که یکی ازبزرگترین مراکز تحقیقاتی اروپا برای توزیع هوشمند برق انجام می‌دهد. الویا طیف وسیعی ازدارایی‌های متنوع شبکه‌برق که‌به‌طورطبیعی درمعرض بارهای بیش ازحد، شرایط محیطی چالش‌برانگیز، و فرسودگی عادی هستندرامدیریت می‌کند. عوامل خطرمانندخرابی حرارتی‌یا الکتریکی،یاحتی آتش‌سوزی ناشی ازگرمای بیش‌از‌حد، می‌تواند باعث قطع‌گسترده برق برای مشتریان شود. نظارت منظم‌و‌جامع تمام تجهیزات برق در سراسر شبکه مهم است. بازدیدهای معمولی می تواندباعث مسائل جدی، مانندهادی‌های فرسوده، عایق‌تخریب‌شده، مرطوب،وشواهدی ازگرم‌شدن بیش‌ازحدقطعات راپیداومستندکند. علاوه‌براین،خدمات‌رفاهی معمولا ًدیدی هم‌زمان ازدمای تجهیزات ندارند‌. بررسی دمای موقت اغلب پرهزینه‌و‌وقت‌گیراست. درنتیجه، این بررسی‌ها اغلب اوقات به‌طور منظم، به‌طورمنسجم،آن‌گونه که ممکن است موردنیازباشدانجام نمی‌شود.

آشید واتنه[۲] مشاور‌تحقیق و توسعه‌و‌مبتکرشبکه‌هوشمند الویا می‌گوید: ابزار‌استانداردی که ما درجعبه ابزار خود داریم فقط برای اندازه‌گیری دما در یک‌مکان، دریک‌نقطه اززمان می‌باشد.

حسگرهای بی‌سیم به‌اندازه تمبرهای پستی برروی تجهیزات برق الویا قرارگرفته تا به‌صورت گسترده ای اثرات حرارتی آنها درزمان واقعی نظارت کنند.‌این حسگرها را می‌توان به‌صورت استراتژیک برروی سطوح کوچکی که معمولاًدسترسی به‌آنها دشوارونیازی به‌دیدمستقیم‌ندارند قراردارد. سنسورها باعمر باتری تا۱۵سال، نیازی به‌نگهداری دستی‌وکالیبراسیون سالانه ندارند. سیستم جدید به‌ایجاد عملکرد شاخص‌های پایه‌مفیدکمک می‌کند.‌به‌بازرسان‌و‌مدیران هنگامی که‌دمای واریانسی بیش‌از‌حدتعیین خارج ازسطوح عملیاتی استاندارد می‌رسد هشدار می‌دهد.

 

الویا[۳] راه حل جدید که داده‌های مکانی از، حسگرهای هوشمند بی‌سیم در نقشه برداری و تجزیه و تحلیل در ARCGIS استفاده می‌کند ادغام می‌کند.

ک جتیل نیمون[۴] طراح چاره‌ساز،استراتژی آتی برای فن‌آوری انرژی درالویا می‌گوید:تمرکز استراتژیک برروی شبکه‌هوشمند جدید انواع داده‌های حسگر را گردهم می‌آورد. جایی که تجمیع، همگام‌سازی، وبه‌صورت بصری در زمینه باسایراطلاعات مبتنی بر ارائه‌مکانی، عملیات‌تصویری ازفعالیت درسراسر

[۱] Elvia

[۲] Åshild Vatne

[۳] Elvia

[۴] Kjetil Nymoen

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما