کاربرد GIS درآب و برقماشین‌حساب‌آنلاین اتصالات خورشیدی را تقویت می‌کنداداره برق‌و‌آب‌دبی

دبی با بیش از ۳میلیون‌نفر یک‌شهر و‌امارت‌مهم‌در امارات‌متحده‌عربی است. اداره برق و آب‌دبی [۱] ، (DEWA) پیشرو در‌استفاده از انرژی‌های جایگزین‌است که‌از‌توسعه‌پایدار‌حمایت می‌کند. DEWA پورتال وب‌ماشین حساب شمس‌دبی را برای کمک به‌دستیابی به‌اهداف تهاجمی انرژی تجدیدپذیر خود راه‌اندازی‌کرد. نام شمس از‌کلمه عربی خورشیدگرفته‌شده‌است. این‌اپلیکیشن‌آنلاین پارامترهای متعددی را بررسی می‌کند و پتانسیل‌تولید‌برق هر پشت‌بام دبی‌را‌تخمین می‌زند. دسترسی‌به این اطلاعات‌به‌سرعت‌نرخ پذیرش پنل‌خورشیدی‌را افزایش‌داد.
دبی برای انرژی خورشیدی فتوولتائیک ایده‌آل آفتاب فراوان داردوبه‌طورمتوسط ​​تنها پنج‌روز بارانی است. در سال است. شورای‌عالی انرژی دبی راهبردی را تدوین‌کرد‌که‌تا سال۲۰۵۰، ۷۵ درصد ازکل نیاز برق را از منابع تجدیدپذیرتولیدکند.تخمین‌زده می‌شود که۸۸ درصد از سقف‌های دبی برای پنل‌های خورشیدی مناسب هستند، اماDEWA تشخیص دادکه کمبود‌اطلاعات مناسب، پذیرش پنل‌های خورشیدی‌را محدود‌کرده‌است.‌تجزیه‌و‌تحلیل پتانسیل‌‌هر پروژه بسیارطولانی‌و‌هزینه‌زیادی داشت.‌این تجزیه‌و‌تحلیل پروژه مانعی جدی برای تحقق پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر دبی ایجادکرد. DEWAتشخیص‌داد که برنامه‌عمومی‌کاربر‌پسند به‌خدمات‌شهری اجازه می‌دهد تا به طور‌مؤثر با‌مشتریان ارتباط برقرار‌کند و پذیرش‌انرژی‌خورشیدی را‌تشویق‌کند.ماشین‌حساب شمس‌دبی از قابلیت‌های تحلیلی قدرتمندArcGIS برای ارزیابی مناسب‌بودن هر‌مکان‌احتمالی استفاده می‌کند. مشتریان DEWA از برنامه وب استفاده می‌کنند تا به‌سرعت‌در‌مورد پتانسیل سقف خود‌بیاموزند و ببینند‌که‌آیا انرژی خورشیدی برای‌آنها مناسب است‌یا‌خیر. این برنامه‌که توسط تیم خدمات حرفه‌ای Esri ساخته شده است، دریک مرورگر وب اجرا می‌شود. کاربران را ترغیب می‌کند‌تا نتایج خودرادر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک‌بگذارند.

 

ماشین‌حساب‌شمس‌دبی از قابلیت‌های تحلیلی‌ArcGIS برای‌ارزیابی مناسب‌بودن پنل خورشیدی در هر‌مکان احتمالی استفاده می‌کند. مشتریان DEWA از برنامه وب استفاده می‌کنند‌تا به‌سرعت در‌مورد‌پتانسیل‌سقف خود بیاموزند و ببینندکه‌آیا انرژی خورشیدی برای آنها مناسب است یاخیر.کاربران برای تعیین‌دقیق‌مساحت‌سقف با‌تصاویر‌با‌وضوح‌بالا‌در‌سه‌بعدی‌تعامل‌دارند. داده‌های مربوط‌به‌مکان‌خاص پشت‌بام، موقعیت‌خورشید، تابش‌خورشیدی و خود پنل‌های‌خورشیدی در‌ArcGIS پردازش می‌شوند. این قابلیت به شرکت ArcGISاجازه می‌دهد تا به‌راحتی نتایج مربوط به‌تولید‌انرژی‌بالقوه، صرفه‌جویی درصورتحساب‌و مزایای زیست‌محیطی را‌نشان‌دهد.این برنامه اندازه سیستم انرژی خورشیدی بهینه را برای دستیابی به‌صرفه‌جویی در‌قبض انرژی تخمینی توصیه می کند. شامل یک‌طرح پانل سطح بالا برای محل مشتری است. این ماشین‌حساب همچنین به‌کاربران اجازه می‌دهد تامقداروفاصله‌پانل را تنظیم‌کنند‌تاتخمین خود‌را‌دقیق تنظیم کنند. برای ساده‌سازی نصب، فهرستی‌ازپیمانکاران گواهی شده نیز همراه با توصیه‌ها گنجانده‌شده‌است. این‌برنامه‌حتی‌فراتر‌از، برآوردکاهش ردپای‌کربن با محاسبه معادل برای کاشت‌درخت‌و‌اجتناب از استفاده‌از‌ماشین می‌رود.
منال احمدسالم الشملان، مدیرارشد، نوآوری وآینده،GISوکاربردحوزه‌ای‌گفت: این برنامه‌به‌مشتریان DEWA امکان تخمین تولید برق‌بالقوه‌و‌صرفه‌جویی در هزینه‌های برق را‌با نصب پنل‌های خورشیدی ارائه می‌دهد.
ماشین حساب شمس ده‌ها هزار بازدید داشت‌و‌اتصالات جدیدخورشیدی‌را‌دریک‌سال‌۵۲ درصدافزایش‌داد. ساکنان و مشاغل به‌طور‌یکسان از‌این برنامه‌استقبال‌کرده‌اند. کاربران از رابط کاربری مناسب‌و‌برآوردهای دقیق‌پتانسیل‌انرژی‌و مزایای زیست‌محیطی سقف خود لذت می‌برند. علاوه‌بر‌این، برنامه‌کاهش قبض انرژی را‌درمقایسه‌با‌سابقه صورت ‌حساب مشتری تخمین می‌زند. درنهایت، اطلاعاتی درمورد سایرابتکارات پایداری مانندشارژوسایل نقلیه الکتریکی ارائه می‌دهد و‌به DEWA کمک می‌کند تا‌با‌ارائه اطلاعات به‌موقع، حذف‌موانع‌و‌بهبود‌پذیرش‌انرژی‌خورشیدی‌به اهداف انرژی تجدیدپذیرخودبرسد. بادرک‌ارزش‌برنامه، سازمان‌های دولتی همسایه علاقه خود را برای تکراراین قابلیت درمنطقه‌خود ابرازکرده‌اند.
این‌گزارش درابتداباعنوان‌”ماشین‌حساب آنلاین اتصالات نسل‌خورشیدی را تا ۵۲‌درصد افزایش می‌دهد” در Esri.com، ۲۰۱۹ظاهرشد. همه تصاویرتوسط اداره برق و آب دبی ارائه شده است، مگراینکه خلاف آن ذکرشده باشد.


ابزارهای ارتباطی GIS رضایت مشتری را بهبود می بخشداداره شهرستان لیهای

اداره شهرستان لیهای[۱](LCA)، یک شرکت آب وفاضلاب عمومی درپنسیلوانیا[۲]، به راه‌حل بهتری نیاز‌داشت تا مشتریان‌خود‌را‌مطلع و ایمن نگه‌دارد. برای دستیابی به‌این‌راه‌حل، این ابزاربه آگاه‌سازی تصمیمات‌جغرافیایی، سیستم‌اطلاع‌رسانی‌هشدار‌پیشرفته‌و‌پرسرعت‌که شامل‌GIS و نقشه‌برداری‌آنلاین است، روی‌آورد. آگاه‌سازی تصمیمات‌جغرافیایی از فن‌آوری‌ArcGIS Esri استفاده می‌کند و‌به‌راحتی با‌LCA که‌قبلاً ازپروژه ArcGIS Esri استفاده می‌کرد، ادغام شد.آگاه‌سازی به‌ابزار‌سازمانی اولیه LCA برای‌ارتباطات داخلی و خارجی تبدیل شده‌است.LCA قبلاً از سیستمی‌استفاده می‌کردکه‌هیچ جزء جغرافیایی‌نداشت. این‌ابزار‌زمان‌زیادی را‌صرف‌تلاش‌برای استخراج اطلاعات ازسیستم صورت‌حساب برای تکمیل کمپین‌ها‌کرد. LCAمسئول۶۶۰ مایل آب‌اصلی و ۴۰۵ مایل فاضلاب‌اصلی است که به‌بیش از‌۵۵۰۰۰ مشتری خدمات‌رسانی می‌کند. اما‌اگر در‌شمالی‌ترین نقطه اضطراری رخ می‌داد، کارکنان باید به‌دفترباز می‌گشتند، منطقه را تعریف می‌کردند، شماره تلفن‌ها را به‌صورت دستی استخراج می‌کردند و سپس با مشتریان آسیب‌دیده ارتباط برقرار می‌کردند.
بر اساس نیازهای LCA و قابلیت‌های آگاه‌سازی تصمیمات‌جغرافیایی، این تیم‌اجرای‌Notify را انتخاب‌کرد که پیام‌های صوتی، متنی و ایمیل مبتنی بر مکان‌را در عرض چنددقیقه به نهادهای عمومی و خصوصی ارائه می‌دهد. تصمیمات‌جغرافیایی که‌مقر‌آن در‌هریسبورگ[۳]، پنسیلوانیا است، شریک Esri است که راه‌حل‌های فن‌آوری سازمانی مبتنی‌برمکان راایجاد می‌کند‌که مرزهای GIS را جابجا می‌کند و به‌سازمان‌ها کمک‌می‌کند‌تا تصمیمات تجاری بهتری‌بگیرند.
یکی از‌مهمترین نکات‌فروش LCA این بود که آگاهی از پلتفرم‌های ArcGIS Online وپروژه ArcGIS Esri استفاده می‌کند و قابلیت‌های شهودی و جامع نقشه‌برداری و تجزیه و تحلیل راارائه می‌دهد.معماری سیستم Esri به LCA این امکان رامی‌دهد که نقشه‌ها و برنامه‌های کاربردی بی‌شماری Esri را با اگاه سازی یکپارچه کند و راه‌حلی راارائه دهدکه می‌تواندباسازمان رشدکند.

اداره شهرستان‌لیهای، یک‌ابزار‌عمومی، از آگاه‌سازی تصمیمات‌جغرافیایی، راه‌حل مبتنی بر‌وب استفاده می‌کند‌که از اطلاعات نقشه‌برداری مشتری،کارمند و GIS موجود برای توزیع سریع‌و‌ایمن اطلاعات حیاتی در مواقع اضطراری استفاده می‌کند.این ابزار‌از‌اعلام‌کردن به‌عنوان پلتفرم ارتباطی اولیه مشتری‌و‌کارمند‌برای‌کل سازمان استفاده می‌کند.این راه‌حل مبتنی بر‌وب از اطلاعات نقشه‌برداری مشتری، کارمند‌و‌GIS موجود برای توزیع سریع و ایمن اطلاعات مهم در مواقع اضطراری استفاده می‌کند.LCA تخمین می‌زند که‌سالانه تقریباً۸۰۰‌ساعت زمان‌تلف‌شده را‌از بین می‌برد، ارتباط نادرست با تیم‌مراقبت از مشتری گرفته تازمان تأخیرازیک‌حوزه به‌دفتر دیگر را اعلام می‌کند. اکنون تمام‌اطلاعات در‌آگاه‌سازی متمرکز است و به‌روزرسانی‌ها را می‌توان به‌صورت زنده در این زمینه انجام داد. استفاده‌از‌GIS و آگاه‌سازی گردش‌کار را بهبود می‌بخشد‌و‌سالانه حدود۱۰۰۰۰۰‌دلار صرفه‌جویی می‌کند و‌هزینه‌های رانندگی، ارتباطات، زمان و ارجاع GIS را درنظرمی‌گیرد.مارک‌بوون[۱]، مدیرGISوکارشهری گفت: «با استفاده از پلتفرم موجود پروژه ArcGIS، آگاه‌سازی تصمیمات جغرافیایی یک‌پلتفرم عملیاتی مشترک‌را‌ارائه کرده‌است که‌هم‌مدیریت‌و‌هم‌کارکنان‌میدانی درچندین دستگاه مشترک دارند.LCA همچنین سیستمهای دیگری‌رادر‌آگاه‌سازی ادغام‌کرد، مانند کارهای‌شهری، شریک‌دیگر Esri که راه‌حل های مدیریت دارایی‌محور‌GIS را ارائه می‌دهد. خدمات‌ویژه ازکارهای‌شهری، استخراج‌شده و به‌نقشه‌های آگاه اضافه می‌شوند تا تیم مراقبت از‌مشتری را درموردتعمیرات پیشگیرانه برنامه‌ریزی‌شده، مانند فلاشینگ،‌که می‌تواند تماس‌های زیادی ایجادکند، به‌روز نگه دارد.
آگاهی تعدادسؤالات و شکایات مشتریان مربوط به‌قطع‌خدمات آب‌را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر‌این، اطلاع‌از‌مانده حساب‌های معوق، نیازبه‌خاموش کردن خدمات آب مشترک‌ رابه‌دلیل‌ عدم‌ پرداخت‌ کاهش می‌دهد.این گزارش درابتدا باعنوان”ابزار ارتباط‌متمرکز‌کارایی را بهبود می‌بخشد‌و‌رضایت مشتری را افزایش می‌دهد”در Esri.com، ۲۰۱۸ ظاهرشد. همه‌تصاویر با‌حسن نیت ازاداره شهرستان‌لیهای، مگر اینکه خلاف آن‌ذکرشده‌باشد.

 

[۱] Mark Bowen

[۱] Lehigh

[۲] Pennsylvania

[۳] Harrisburg
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما