کاربرد GIS درآب و برق


بخش ۴مراقبت ازمشتری

هدف مراقبت‌ازمشتری ایجادیک‌سیستم‌قوی‌، ارتباط قابل‌اعتمادبین‌سازمان و‌مشتریانش است. درموردخدمات‌آب و برق، مشتریان نمایانگرافرادی هستندکه‌زندگی و کسب و کارشان به‌طورجدایی‌ناپذیری بامنابع‌وخدماتی که‌خدمات شهری ارائه می‌دهد‌مرتبط است.مردم به‌خدمات آب‌و‌برق، ازجمله‌گاز، برق‌و‌آب متکی‌هستند وبه‌شدت از قطع یا تغییر درهزینه‌های خدمات یا کیفیت‌خدمات‌آگاه هستند. این ترکیب‌اتکا‌وانتظاریک‌رابطه منحصربه‌فرد بین خدمات‌شهری‌و مشتریان آن،رابطه‌ای‌که به‌شفافیت، اطلاعات‌و‌اعتمادبستگی دارد.
دربیشترموارد، مشتریان خدمات‌شهری فقط به‌طورمبهم با زیرساخت‌های خدماتی آشناهستند.آنها می‌دانندکه خانه‌ها و مشاغل آنها به خطوط‌برق و لوله‌های زیرزمینی گاز‌و‌آب متصل است. درحالی‌که آنها ممکن است از کنتورهای متصل به خانه‌ها‌و ساختمان‌های خودآگاه باشند، معنی‌و‌ارزش رابطه‌آنها با خدمات‌برق تنها زمانی مشخص می‌شود که‌صورت‌حساب را دریافت کنند. با دانستن این‌رابطه، شرکت‌های خدمات‌شهری معمولاً سعی می‌کنندتا آنجایی‌که‌می‌توانند اطلاعاتی‌را درصورت‌حساب‌ها و وب‌سایت‌ها جمع‌آوری کنندتامشتریانشان بتوانند تقسیم‌بندی استفاده ماهانه، استفاده درطول‌زمان و نرخ‌های صورت‌حساب را ببینند. آنها از ایمیل‌ها و رسانه‌های اجتماعی برای اعلام برنامه‌های جدید و استراتژی‌های حفاظت استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین گزارش‌هایی درباره اخبار و قوانینی که برعملکرد خدمات‌شهری تأثیرمی‌گذاردوگزارش‌هایی درباره ایمنی و کیفیت سالانه آب منتشر می‌کنند.خدمات‌شهری ازGIS برای افزایش‌و بهبود ارتباط با مشتریان و جذب بازخورد مشتری برای تجزیه‌و‌تحلیل بیشتر استفاده می‌کنند. نقشه‌ها و تجزیه و‌تحلیل‌های GIS زمینه دنیای‌واقعی را اضافه می‌کنند و به مشتریان این امکان را می‌دهند تا ببینند و درک‌کنند که فعالیت‌ها و رویدادها بر آنها و جامعه خود به عنوان یک‌کل تأثیر می‌گذارند. GIS‌ ازسه طریق می‌تواندبلافاصله برکیفیت تعامل با مشتری تأثیربگذارد:
۱- برقراری ارتباط به موقع و دقیق.۲ – اطلاعات حیاتی را ارائه می‌دهد که به‌مشتریان کمک می‌کندرویدادها‌را ارزیابی‌کرده و نسبت به آن اقدام کنند.۳ – هوش‌زمان‌واقعی یابه موقع‌را فعال‌کند.

 ارتباط به‌موقع

پورتال‌های اینترنتی خدمات GIS‌با استفاده از نقشه‌های دقیق‌و‌داشبوردوضعیت، گزارش داده‌های زمان واقعی در موردقطعی‌سرویس و تلاش‌های بازیابی را بهبودمی‌بخشند. با ادغامGIS و‌رسانه‌های اجتماعی و فناوری نظرسنجی، مشتریان می‌توانند مستقیماً با خدمات شهری متعهدشده وبازخوردوبینش ارزشمندی راارائه دهند که شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری فوری و استراتژی‌های جدیدبرای کاهش شکایات یانارضایتی استفاده می‌کنند.

اطلاعات‌حیاتی

GIS نقشه‌های متنی و‌اینفوگرافیک‌هارا برای‌کمک به‌ مشتریان (و مدیران خدمات‌شهری) در تصمیم‌گیری در‌مورد ایمنی در مواقع اضطراری فراهم می‌کند. تحلیلگران خدمات‌شهری از انواع تکنیک‌های تحلیلی GIS، مانند تجزیه و‌تحلیل نقطه داغ، برای تبدیل سریع داده‌های پیچیده و‌بغرنج مشتری به‌اطلاعات ساده و واضح استفاده می‌کنند که‌به‌حل مشکلات و راه‌حل‌ها کمک می‌کند.

تجزیه‌و‌تحلیل‌زمان‌واقعی

GISارتباطات زمان‌واقعی وبه‌موقع راامکان‌پذیر می‌سازد که دیدگاه مشتری را نسبت به برنامه‌ها، عملیات و پشتیبانی خدمات‌شهری شرکت خود گسترش می‌دهد. ازطریق داشبوردهاو پورتال‌های آنلاین خدمات‌شهری، مشتریان می‌توانندبا‌استفاده از نقشه‌های آنلاین درمرورگرها و دستگاه‌های هوشمندشان، قطعی‌ها، تماس‌های خدماتی، و بازخوردراپیگیری کنند.
بخش‌بعدی‌گزارش‌های واقعی رادرموردخدمات‌برق بااستفاده از GIS برای توسعه استراتژی‌های طراحی شده برای بهبود تعامل با مشتری ارائه می‌کند. همچنین استراتژی‌ها و تکنیک‌های پیشنهادی برای کمک به شما برای شروع کار با GIS برای به اشتراک گذاشتن ارتباطات به موقع و اطلاعات حیاتی با مشتریان گنجانده شده است.

مطالعات‌موردی

خدمات و رضایت مشتری، رگ‌حیاتی خدمات‌رفاهی است. اگرقطعی‌یا تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده باشد، مشتریان می‌خواهند در‌اسرع‌وقت درموردآن مطلع شوند. برای برقراری ارتباط‌خوب، خدمات‌شهری به‌اطلاعات آدرس‌دقیق درموردمشتریان خود و‌اطلاعات‌دقیق مکانی درمورد‌شبکه خودنیازدارد. آنها بایدبه‌مشتریان‌تصمیم گیری درموردگزینه های برق جایگزین‌کمک‌کنند. خدمات‌برق بایدبتواندکارکنان‌را درحوزه‌ردیابی کرده و وضعیت کار را نظارت‌کند ودرعین‌حال از وب سایت‌ها و داشبوردهای عمومی که به مشتریان اطلاع می‌دهند و تماس های تلفنی را‌کاهش می‌دهند، نگهداری کند. نقشه‌ها و‌برنامه‌های GIS درحال‌تبدیل شدن به یک مؤلفه قوی از کانال ارتباطی خدمات‌شهری هستند ومشتریان خودرا با اطلاعات دقیق به‌روز نگه می‌دارندوآگاهی از وضعیت عملیاتی را در سراسر سازمان ایجاد می‌کنند. چند مثال در ادامه می آید.

توانمندسازی کارگران و اطلاع‌رسانی به مشتریان

خدمات شهری سنت جانز

برای پاسخگویی به تقاضاهای یک پایگاه مشتری که به سرعت درحال‌گسترش است، دپارتمان خدمات‌شهری شهرستان سنت جانز[۱] (SJCUD) در فلوریدا متوجه شد که برای توانمندسازی نیروی‌کارخودو اطلاع‌رسانی به مشتریان خود به راه حل‌های مختلفی نیازدارد. این راه‌حل‌ها از سطح داده آغاز می‌شوند و به برنامه‌های وب و موبایل برای ورود داده‌ها، تجزیه و‌تحلیل، قطع‌خدمات، کیفیت‌آب، دردسترس بودن خدمات‌و‌هزینه‌های سرمایه‌ای گسترش می‌یابند.
شرکت خدمات آب، فاضلاب بهداشتی و استفاده مجدد از آب را به۴۲۰۰۰حساب کاربری و۱۰۰۰۰۰ ساکن در شمال‌شرقی‌فلوریدا ارائه می‌دهد. منطقه‌خدماتی این شرکت باتقاضای شدید ناشی از افزایش ساخت‌و‌ساز مسکونی مواجه شد. درسال ۲۰۱۳، SJCUD شروع به‌توسعه یک برنامه‌یکپارچه منابع آب (IWRP) برای اجرای راه حل‌های منابع آب تا سال۲۰۴۰ کرد.
رشدفعلی همراه بارشد پیش‌بینی‌شده چالش‌هایی رابه همراه خواهدداشت که شامل افزایش ظرفیت، جایگزینی زیرساخت‌ها و رعایت مقررات جدید برای استفاده مجدد و الزامات دردسترس بودن آب می‌شود. برای سال‌ها، خدمات‌رفاهی از قابلیت‌های‌GIS استقبال‌کرد. نرم‌افزارArcGIS ، ابزارها و قالب‌هایی را ارائه می‌کند که به‌خدمات رفاهی اجازه ایجادبرنامه‌هایی می‌دهدکه به‌کاربران‌نهایی خودقدرت می‌دهد. داده‌های باکیفیت، رگ‌حیاتی هر برنامه‌عالی است.
برای برآوردن الزامات امنیتی،SJCUD پایگاه‌های‌جغرافیایی با‌دسترسی ویژگی خواندن‌و‌نوشتن‌و‌دسترسی فقط خواندنی ایجادکرد. یک‌پایگاه‌جغرافیایی‌سازمانی داده‌های ویژگی خدمات را‌جدا از تولیداصلی می‌خواند و می‌نویسد. برای داده‌های فقط خواندنی، یک اسکریپت‌پایتون سفارشی با استفاده ازماژول ArcPy داده‌ها راهرشب ازپایگاه داده‌های جغرافیایی سازمانی تولید خدمات‌رفاهی اصلی استخراج می‌کند. برای ارائه داده‌ها به‌برنامه‌های قدرتمند برای استفاده داخلی و مشتری خارجی، اسکریپت داده‌

ها را دریک پایگاه جغرافیایی فایل انتشار درسرور برنامه کپی می‌کندوشبکه هندسی توزیع آب‌رابازسازی می‌کند.

بخش خدمات‌شهری شهرستان سنت‌جانز ازیک برنامه‌نویسی‌ArcGIS Web برای شناسایی و مدیریت تأثیر نشت بر سیستم آب و مشتریان استفاده می‌کند.
همگام شدن با زیرساخت‌های جدید و‌درحال‌توسعه خدمات‌شهری در منطقه‌ای که ساخت‌و‌سازسریع مسکونی دارد دشواراست. مکان‌یابی یک قطعه‌خاص از زیرساخت در منطقه‌ای باتعدادزیادی خیابان جدیدمی‌تواند به همان اندازه سخت باشد، بنابراین شرکت سفارشی خدمات‌جغرافیایی و خدمات رمزگذاری جغرافیایی خودرا با استفاده از داده‌های فعلی خیابان براساس دانش‌و‌منابع‌محلی ساخته است. مکان‌یاب‌های‌جغرافیایی برای نقاط آدرس و خیابان‌ها اغلب به‌روز می‌شوند ودریک مکان‌یاب ترکیبی ترکیب می‌شوندکه درسرور ArcGIS منتشر می‌شود و توسط بسیاری ازبرنامه‌های وب مصرف می‌شود. استفاده از این خدمات تضمین می‌کند کارکنان و کاربران نهایی می‌توانند حتی جدیدترین آدرس‌هارادرمنطقه خدمات‌شهری پیداکنند.تأمین‌آب و تضمین کیفیت آب‌خوب از اهداف حیاتی برای خدمات‌برق است.
برای کمک به‌دستیابی به‌این اهداف،SJCUD  ابزارردیابی جداسازی خدمات‌شهریEsri’sرا دردو برنامه‌سفارشی که با استفاده از برنامه‌ساختاری‌وب ArcGIS ایجادکرده است، پیاده‌سازی کرد. یک‌برنامه برای کارکنان درحوزه طراحی شده تا درطول وقفه‌های اصلی آب، ردهای ایزوله را‌اجراکنند. مدیران از برنامه دیگر برای تجزیه‌و‌تحلیل بیشتر، حفظ‌و‌انتشار نتایج ردیابی جداسازی به‌عنوان بخشیازاطلاعات قطعی ارائه شده به‌عموم استفاده می کنند.

نقشه‌گردآوری مشاهده زمینه‌ای مکان دارایی گمشده جمع‌آوری‌شده درحوزه را نشان می‌دهد.  برنامه‌کارکنان حوزه‌ای که‌درداخل به‌عنوان ردیابی جداسازی آب شناخته می‌شود، ویجت ردیابی جداسازی خدمات‌شهری رادر خود جای داده است. این برنامه در‌برابرشبکه توزیع آب‌شرکت،که‌در‌پایگاهجغرافیایی فایل انتشارقراردارد، و ویژگی‌خدمات‌سرور‌ArcGIS‌که‌درپایگاه‌اطلاعات‌جغرافیایی سازمانی خواندن و نوشتن قراردارند، پیکربندی شده است.‌کارکنان تعمیر‌در حوزه‌ای ازطریق اینترنت ازطریق لپ‌تاپ و تبلت به‌شبکه‌توزیع‌آب دسترسی دارند. این قابلیت به آن‌ها اجازه می‌دهدهنگام حضور در محل، ردهای جداسازی را انجام دهند و شرایط فعلی مانند شکست‌اصلی را ارزیابی‌کنند. نتایج ردیابی‌جداسازی را می‌توان درپایگاه‌جغرافیایی سازمانی ذخیره‌کرد،‌که هماهنگی با‌کارکنان در محل‌کار‌را کاهش می‌دهد‌و‌باعث صرفه‌جویی درزمان می‌شود.سایر برنامه‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها و نتایج ردیابی جداسازی را مصرف کنند.
روشنکردن این برنامه‌ها به داده‌های دقیق‌و‌قابل‌اعتماد‌نیاز‌دارد. برای اطمینان از کیفیت داده‌ها، این خدمات برنامه ای ایجادکردکه‌ترکیبی ازدوراه‌حل Esri است: یادداشت‌های نقشه‌و‌درخواست تغییر‌نقشه.
هردوپیکربندی ArcGISازطریق‌گردآوری‌ArcGIS دردستگاه‌تلفن‌همراه قابل‌دسترسی هستند.
برنامه مشاهده حوزه‌ای یک فروشگاه مرحله‌ای است که‌به‌کارکنان خدمات‌شهری اجازه می‌دهدتامسائل زیر ساختی خدمات‌و‌نگرانی‌های مربوط به داده‌ها را که به عنوان بخشی از حقیقت‌یابی زمینی درحین حضور در حوزه ایجاد می‌شوند، واردکنند. آنها می‌توانند شرایطی مانند دریچه‌سنگفرش، مشکل‌پوشش‌گیاهی یا شواهدی ازنشتی رابااستفاده ازبرنامه‌ثبت‌کنند. این‌اپلیکیشن همچنین می‌تواند درخواست‌های تغییر داده‌های نقشه، فاضلاب، آب‌و استفاده مجدد را ضبط کند. این برنامه‌به‌پرسنل خدمات‌شهری اجازه می‌دهدتا‌به‌سرعت و به راحتی مسائل زیر ساختی و داده‌ها راشناسایی کرده و آنها را درسیستم ثبت قراردهندکه اقدامات اصلاحی بیشتر می‌تواند انجام شود.
اخیراً، این ابزار ازمشاهده میدانی برای افزایش دقت داده‌های‌GIS و ساده‌کردن ارتباطات بین‌کارکنان‌در‌حوزه وتیم GIS استفاده‌کرده‌است. کارکنان موقعیت دریچه‌ها‌را‌تأیید‌و‌از‌طریق‌مشاهده میدانی برای یادداشت تغییرات‌در‌محل دریچه‌ها استفاده می‌کنند. درگذشته، این تغییرات از‌طریق گرفتن تصاویر‌و‌ارسال ایمیل برای هر‌دریچه اطلاع‌رسانی می‌شد. اکنون، اطلاعات به‌نقشه اضافه‌شده‌است، بنابراین بلافاصله برای کارکنان‌GIS قابل‌مشاهده‌است. این‌امر باعث کاهش حجم ایمیل‌ها ودرعین‌حال افزایش جریان اطلاعات می‌شود.
مدیرمشاور، دیگربرنامه‌ساختاری وب ArcGISکه برای برنامه‌های مدیریتی توسعه‌یافته‌، شبیه‌سازی شده از‌برنامه ردیابی جداسازی آب است.
دارای یک ویجت ویرایش و دو ویجت سفارشی ابزارایجادکدقرمزو ابزار‌استخراج‌کد‌قرمز‌است‌که‌با‌سیستم‌کدقرمز خدمات‌شهری کار می‌کند، برای اطلاع‌رسانی به‌مشتریان از‌قطعی برق‌و‌سایر‌مشکلات‌احتمالی تأمین آب‌و کیفیت استفاده می‌شود.

برنامه‌خلاصه‌خدمات‌مشتری، خدمات موجود در منطقه خود‌را به‌کاربران اطلاع می‌دهد و‌پیوندهایی به‌اطلاعات نرخ و‌کیفیت آب ارائه می‌دهد.مدیرمشاورهمچنین برای مدیریت وضعیت مشاوره آب‌آشامیدنی استفاده می‌شود. پس از‌قطعی اخیر‌آب‌اصلی، مدیر محیط‌زیست SJCUD به‌سرعت اطلاعیه آب‌جوش برای مشتریان آسیب‌دیده ایجاد‌کرد وبه‎مردم‌اطلاع داد. هنگامی که آزمایشات آزمایشگاهی مشخص‌کردند که آب برای مصرف بی‌خطر است، خدمات‌شهری به‌راحتی اطلاعیه آب جوش را‌پس‌گرفت. این فرآیند به‌قدری آسان است که در‌یک‌مورد‌اخیر، بازپس‌گیری با استفاده ازمدیرمشاورروی تلفن‌همراه از‌زمین‌تنیس‌صادر‌شد. این برنامه‌در‌هر‌زمان‌و‌هر‌مکان رونداطلاعات ازخدمات‌شهری به‌مشتریان خود ساده و فوری می‌کند.جهت اطلاع‌رسانی به‌مشتریان از‌مشکلات‌کمیت‌و‌کیفیت آب، خدمات‌شهری از‌الگوی‌ArcGIS برای‌آب:‌الگوی مشاوره‌آب‌آشامیدنی خدمات‌شهری استفاده کرد. اطلاعیه‌های مربوط‌به‌آب‌جوش، جمع‌آوری اطلاعیه‌های مربوط به آب‌جوش، قطعی‌آب‌و‌اعلان‌های فشارکم آب به‌وجودآمده ازطریق ابزار‌خلق‌کد‌قرمزبه‌عنوان‌هشدارها‌و‌توصیه‌های مربوط به آب آشامیدنی نمایش داده می‌شوند.
جهت اطلاع‌رسانی به‌مشتریان از‌خدمات‌موجود درمنطقه‌خود، این ابزار‌برنامه وب قابل‌تنظیمArcGIS‌ جستجوی
اطلاعات‌را به‌عنوان برنامه‌خلاصه‌خدمات‌مشتری پیاده‌سازی کرد. مشتریان می‌توانندباکلیک برروی نقشه‌یا‌جستجو براساس آدرس بااستفاده از خدمات‌داخلی کدگذاری‌جغرافیایی‌سفارشی لیستی از خدمات، مخاطبین، و اطلاعات دیگر برای آن مکان مانند‌گزارش‌های کیفیت‌آب، مقررات‌آبیاری، و نرخ‌خدمات آب‌و‌برق را‌دریافت‌کنند.
درجریان نگه‌داشتن مشتریان درموردپروژه‌ها و هزینه‌های آینده برای هر‌خدمات‌شهری مهم‌است. برای‌حمایت‌از مشتریان، SJCUD برنامه‌گزارش نقشه‌های‌ArcGIS و‌طرحی‌را برای مشاهده استفاده مجدد، فاضلاب و‌پروژه‌های بهبود‌سرمایه‌آب بر‌اساس طبقه سفارشی ایجادکرد.خدمات‌شهری در‌گذشته ازفایل‌های‌CSVو‌ویژگی‌خدمات میزبانی به‌عنوان منابع‌داده برای گزارش‌های خود استفاده می‌کرد، اما قصددارد این گزارش را با استفاده از خدمات ویژگی منبع داده شده درپایگاه‌جغرافیایی سازمانی خود به‌صورت پویا هدایت‌کند. با این‌تنظیمات،کارکنان‌GIS‌خدمات‌شهری می‌توانند با‌افزودن ویژگی‌های جدید‌یا تغییر وضعیت‌در داده‌ها، محتوا‌را به‌گزارش اضافه‌کنند. نیازی‌به تغییربرنامه یا هر موردی درقسمت‌پشتی ArcGIS Online نیست.با این‌گزارش، مردم می‌توانند یاد‌بگیرند‌که‌مرکزسرمایه‌گذاری‌ها‌در‌کجا‌شهرستان‌انجام می‌شود و این سرمایه‌گذاری ها‌چه‌کاری می‌تواند برای آنها انجام‌دهد.‌برنامه‌وب‌داخلی‌ArcGIS Online نیز ایجاد‌شد تا‌کارکنان‌خدمات‌شهری را از پروژه‌های بهبود سرمایه‌فعلی‌و‌آتی‌مطلع‌کند. اگرچه یک‌نمایشگرساده است، اما‌این‌برنامه‌داخلی تمام پروژه‌های بهبود‌سرمایه را نشان می‌دهدودسترسی کامل به‌ویژگی‌های داده‌ها‌و‌عکس‌های با وضوح‌کامل‌را فراهم می‌کند.
پس‌از اینکه طوفان‌متیو دراوایل اکتبر‌۲۰۱۶‌به این منطقه‌رسید، خدمات‌شهری به‌سرعت برنامه‌هایی را برای‌کمک به پاسخ‎و‌بازیابی مستقر‌کرد. خدمات‌شهری‌از‌راه‌حل ارزیابی‌خسارت، پیکربندیArcGIS گردآوری‌وداشبوردهای ArcGIS ‌برای ارزیابی سریع خسارت تقریباً‌۳۶۰ ایستگاه آسانسور‌استفاده کرد. تیم‌های مجهز‌به‌تبلت ارزیابی را آغاز کردند. آنها‌پروژه‌را زودتر‌از‌موعد مقرر‌درعرض چند‌روز به‌اتمام رساندند.

برنامه‌مدیرمشاور با ابزارایجادکدقرمز برای اجراتنظیم شده است.شرایط‌ایستگاه‌آسانسور به‌سرعت‌ثبت‌شد، از‌جمله عکسهای هر‌گونه خسارت اطلاعات جمع‌آوری شده با این ابزار برای اسناد ارزیابی بیمه و‌بازپرداخت آژانس مدیریت‌اضطراری‌فدرال‌(FEMA) استفاده‌شد. توصیه‌های عمومی آب به‌۱۰۰۰۰۰ مشتری بدون‌آب‌ارسال شد. سرریزهای فاضلاب بهداشتی مشخص‌شد، مردم از محل آنها مطلع شدند و مکان‌ها برای مطابقت با کیفیت آب بازرسی شدند.
پس ازآن بلای طبیعی،GIS به تلاش‌های بازیابی کمک‌کرد. پاسخ به‌طوفان و وظایف بازیابی با‌استفاده از‌کار‌شهری و‌سرور ArcGIS ردیابی و گزارش‌شد. برای نشان‌دادن حجم‌کارانجام‌شده در‌طول‌و‌بعد‌از‌طوفان، SJCUD  برنامه نقشه وب ایجادکرد که نشان می‌داد باچه سرعتی خدمات‌رفاهی با استفاده از یک جدول زمانی مشکلات رادر پاسخ به شرایط اضطراری حل و‌فصل می‌کند.
خدمات‌شهری شهرستان سنت‌جانز از پلت‌فرم ArcGIS برای فعال‌کردن نیروی کارخود‌و‌توانمندسازی مشتریان خود با داده‌های دقیق و‌فعلی در مورد وضعیت‌آب، فاضلاب‌بهداشتی‌و‌استفاده مجدد از‌خدمات‌آب استفاده می کند.با قرار‌دادن خدمات، نقشه‌ها و برنامه‌های مناسب در‌دستان نیروی‌کار‌سیار، این ابزار‌می‌تواند داده‌های باکیفیت، اطلاعات جاری و اعلان‌های به‌موقع و دقیق را به مشتریان خود علیرغم چالش‌های رشد سریع در حوزه خدمات خود‌ارائه دهد. اگرچه خدمات‌شهری یک فروشگاه GIS‌بالغ دارد، اما همچنان به کشف راه‌های جدید برای استفاده از GIS برای دستیابی به‌کارایی و‌صرفه‌جویی‌در‌هزینه ادامه می‌دهد.

گزارش پروژه‌های بهبود‌سرمایه انواع پروژه‌های فاضلاب‌شهری را نشان می‌دهد. این‌گزارش در‌اصل با‌عنوان “توانمندسازی کارگران و اطلاع‌رسانی به‌مشتریان[۱]” در‌شماره تابستان‌۲۰۱۷‌ArcUser ظاهر‌شد. همه‌تصاویر توسط اداره‌خدمات‌شهری‌چاد‌کوپر‌و‌سنت‌جانز ارائه شده‌است، مگر‌اینکه‌غیر‌از‌این‌ذکر‌شده باشد. 

[۱] Empowering Workers & Informing Customers

 

[۱] St. Johns

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما