نقشه برداری چندگانه


نقشه برداری چندگانه

شکل ۸-۲۰ نقشه choropleth دو متغیره از تراکم جمعیت روستایی جهان در سال ۱۹۹۷ و زمین های زراعی

کادر ۸-۶ نقشه برداری از choropleth دو متغیره در ArcGIS

کاربردی

برای پیروی از این مثال، ArcMap را شروع کنید و شکل فایل Digital_Chart_of_the_World دانلود شده در کادر ۸-۲ و صفحه گسترده World arable land and rural pop 1997 (IBRD).xlsx را از مسیر C:\Databases\GIS4EnvSci\Others بارگیری کنید. صفحه گسترده شامل تراکم جمعیت روستایی (RuralPopDen) و درصد زمین قابل کشت (PercentArable) برای هر کشور است که از بانک بین المللی بازسازی و توسعه تهیه شده است. هنگام اضافه کردن صفحه گسترده به ArcMap، Sheet1$. را انتخاب کنید.
نقشه choropleth پایه طبقه بندی شده را بر اساس تراکم جمعیت روستایی تهیه کنید
۱) جدول Sheet1$ را به Digital_Chart_of_the_World بپیوندید (مرحله ۳ را در کادر ۸-۲ ببینید).
۲) در فهرست مطالب، روی Digital_Chart_of_the_World کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید. در گفتگوی Layer Properties :
الف) روی تب Symbology کلیک کنید.
ب) روی Quantities در کادر Show کلیک کنید، سپس Graduated Colors را کلیک کنید.
ج) در کادر فیلدها، RuralPopDen  را به عنوان مقدار مورد نظر برای نقشه انتخاب کنید.
د) روی دکمه Classify کلیک کنید. در کادر محاوره‌ای Classification، کلاس‌ها را به ۴ تغییر دهید، مقادیر break را به ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۲۶۰ (بزرگ‌ترین مقدار چگالی در مجموعه داده) تغییر دهید و روی OK کلیک کنید.
ه) رمپ رنگ زرد به قرمز را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید. نقشه choropleth از تراکم جمعیت روستایی جهان با چهار کلاس <100، ۱۰۰-۲۰۰، ۲۰۰-۴۰۰ و >400 نفر در کیلومتر مربع ساخته شده است.
۳) در فهرست مطالب، روی Digital_Chart_of_the_World کلیک راست کرده و روی Copy کلیک کنید.
۴) در فهرست مطالب روی Layers کلیک راست کرده و روی Paste Layer(s) کلیک کنید. یک کپی از Digital_Chart_of_the_World  اضافه می شود.
۵)  مراحل ۳ و ۴ را سه بار تکرار کنید تا سه کپی دیگر از Digital_Chart_of_the_World تهیه کنید.
۶) ام چهار لایه کپی شده را به ترتیب کوچکتر و مساوی ۱۰، ۲۰-۱۰، ۴۰-۲۰، و نیز بزرگتر از ۴۰ که مربوط به چهار کلاس درصد از زمین های قابل کشت است، تغییر دهید: کوچکتر و مساوی ۱۰، ۲۰-۱۰، ۴۰-۲۰، و نیز بزرگتر از ۴۰ درصد.
با استفاده از سطوح مختلف شفافیت لایه، طبقات درصدی از زمین های قابل کشت را نشان می دهد
۷) در فهرست مطالب، روی کوچکتر مساوی ۱۰ کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید. در گفتگوی Layer Properties :
الف) روی تب Definition Query کلیک کنید. روی Query Builder کلیک کنید. در Query Builder عبارت جستجوی زیر را وارد کنید :
″Sheet1$.PercentArable″ <=10
OK را کلیک کنید. فقط کشورهایی که کمتر یا مساوی ۱۰ درصد از زمین های قابل کشت دارند برای نمایش انتخاب می شوند.
ب) روی تب Display کلیک کنید. شفافیت را روی ۷۵ درصد قرار دهید. روی OK کلیک کنید.
۸) در فهرست مطالب، روی ۲۰–۱۰ کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید. در گفتگوی Layer Properties :
الف) روی تب Definition Query کلیک کنید. روی Query Builder کلیک کنید. در Query Builder عبارت جستجوی زیر را وارد کنید :
″Sheet1$.PercentArable″ <=20 AND ″Sheet1$.PercentArable″ > 10
OK را کلیک کنید. فقط کشورهایی با ۱۰ تا ۲۰ درصد زمین های قابل کشت برای نمایش انتخاب می شوند.
ب) روی تب Display کلیک کنید. شفافیت را روی ۵۰ درصد قرار دهید. روی OK کلیک کنید.
۹٫ در فهرست مطالب، روی ۲۰–۴۰ کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید. در گفتگوی ویژگی های لایه:
الف) روی تب Definition Query کلیک کنید. روی Query Builder کلیک کنید. در Query Builder عبارت جستجوی زیر را وارد کنید:
″Sheet1$.PercentArable″ <=40 AND  ″Sheet1$.PercentArable″ > 20
OK را کلیک کنید. فقط کشورهایی با ۲۰ تا ۴۰ درصد زمین های قابل کشت برای نمایش انتخاب می شوند.
ب) روی تب Display کلیک کنید. شفافیت را روی ۲۵ درصد قرار دهید. روی OK کلیک کنید.
۱۰) در فهرست مطالب، روی بزرگتر از ۴۰ کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید. در گفتگوی Layer Properties :
الف) روی تب Definition Query کلیک کنید. روی Query Builder کلیک کنید. در Query Builder عبارت جستجوی زیر را وارد کنید :
 ″Sheet1$.PercentArable″ > 40
روی OK کلیک کنید. فقط کشورهایی با بیش از ۴۰ درصد زمین های قابل کشت برای نمایش انتخاب می شوند.
ب) روی تب Display کلیک کنید. شفافیت را روی ۰ درصد قرار دهید. روی OK کلیک کنید.
۱۱) در فهرست مطالب، Digital_Chart_of_the_World  را به بالا منتقل کنید. روی Digital_Chart_of_the_World کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید. در گفتگوی Layer Properties :
الف) روی تب Symbology  کلیک کنید.
ب) در کادر Show در سمت چپ کادر محاوره ای روی Features کلیک کنید، سپس روی Single symbols کلیک کنید.
ج) روی دکمه Symbol در پانل Symbol کلیک کنید. نماد Hollow را از انتخابگر نماد انتخاب کنید.
د) در پانل Legend، بدون داده را به عنوان برچسبی که در کنار نماد در فهرست محتویات ظاهر می شود، وارد کنید. این لایه برای ترسیم مرزهای کشورها یا مناطق بدون داده استفاده می شود.

علائم را بسازید

۱۲) روی View در نوار منوی اصلی کلیک کنید و Layout View را انتخاب کنید. اگر نوار ابزار Layout نشان داده نشد، به نوار منوی اصلی بروید، روی Customize کلیک کنید، به Toolbars اشاره کنید و Layout را انتخاب کنید.
۱۳) در نوار ابزار Layout، روی دکمه Change Layout کلیک کنید. روی تب ISO (A) Page Sizes کلیک کنید و ISO A4 Landscape.mxd  را انتخاب کنید. روی Finish کلیک کنید.
۱۴) روی Insert در نوار منوی اصلی کلیک کنید و Legend را انتخاب کنید. در گفتگوی Legend Wizard  :
الف) در کادر Legend Items، Digital_Chart_of_the_World, <=10, 10–۲۰, ۲۰–۴۰ , >40  را به عنوان لایه هایی که باید در علائم گنجانده شوند، انتخاب کنید. روی Next کلیک کنید.
ب) عنوان علائم را حذف کنید. روی Next کلیک کنید. دوباره روی Next و سپس دوباره کلیک کنید.
ج) فاصله بین وصله ها (عمودی) را به صفر نقطه تغییر دهید. سایر مقادیر پیش فرض را برای فاصله نگه دارید. روی Finish کلیک کنید. علائم در نمای طرح ظاهر می شود.
۱۵) روی علائم کلیک راست کرده و Convert to Graphics را انتخاب کنید که علائم را به گرافیک تبدیل می کند.
۱۶) دوباره روی علائم کلیک راست کرده و Ungroup را انتخاب کنید.
۱۷) مرحله ۱۶ را تکرار کنید. اکنون تمام عناصر موجود در علائم به گرافیک فردی تبدیل می شوند. هر کدام را می توان به صورت جداگانه ویرایش کرد.
۱۸) روی دکمه انتخاب عناصر در نوار ابزار استاندارد اصلی کلیک کنید.
۱۹) از ماوس برای انتخاب همه نمادهای موجود در علائم برای کوچکتر مساوی ۱۰ استفاده کنید، روی گروه کلیک راست کرده و Group  را انتخاب کنید. روی گروه کلیک راست کنید، روی Rotate یا Flip کلیک کنید، سپس روی Flip عمودی کلیک کنید. گروه را به موقعیت نشان داده شده در شکل ۸-۲۰ بکشید.
۲۰) همانطور که در شکل ۸-۲۰ نشان داده شده است، مرحله ۱۹ را تکرار کنید تا علائم های لایه های دیگر را به موقعیت های مربوطه منتقل کنید. تمام گرافیک های نامربوط دیگر در طرح بندی را انتخاب کنید و با فشار دادن کلید Delete روی صفحه کلید آنها را حذف کنید.
۲۱) همانطور که در شکل ۸-۲۰ نشان داده شده است، روی Insert در منوی اصلی کلیک کنید، و Text را انتخاب کنید تا برچسب ها را به علائم اضافه کنید. روی یک برچسب دوبار کلیک کنید. همانطور که در شکل ۸-۲۰ نشان داده شده است، در گفتگوی Text Properties، فونت، اندازه و زاویه برچسب را تغییر دهید.
۲۲) روی Insert در نوار منوی اصلی کلیک کنید و عنوان را انتخاب کنید تا عنوان نقشه را اضافه کنید. در صورت لزوم فونت و اندازه متن را تغییر دهید.
۲۳) سایر عناصر نقشه را به دلخواه خود اضافه کنید.

 

جدول ۸-۱ جدول ویژگی خصوصیات خاک

شکل ۸-۲۱ PCP ازجدول ۸-۱

شکل ۸-۲۲ ساختار SOM

نقشه خود سازماندهی شده نوعی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) است (به بخش ۹-۵ مراجعه کنید) که برای تولید نمای کم بعدی و گسسته از داده های با ابعاد بالا آموزش دیده است (کوهونن، ۲۰۰۱). این مجموعه ای از داده های ارائه شده (به عنوان لایه ورودی) را روی یک منظم معمولاً دو بعدی، نمایش می دهد. شبکه گره ها یا نورون ها (به عنوان لایه محاسباتی واحد)، همانطور که در تصویر شکل ۸-۲۲ نشان داده شده است. هر گره کاملا به لایه ورودی متصل است. مرتبط با هر کدام گره یک بردار وزن با ابعاد مشابه بردارهای ورودی و یک موقعیت خاص در شبکه است.

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما