سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت۳۸


۵٫۴٫۱تشکیلات فراخوانی ارزیابی گزینه

ساختارهای تشکیل‌دهندة کار ارزیابی گزینه، شامل هدف و هدف نتیجه، هدف و هدف فرایند، شرکت‌کنندگان درگیر و ابزارهای پشتیبانی تصمیم است.

هدف نتیجة ارزیابی گزینه، رتبه‌بندی شهرستان‌های آیداهو بر اساس نیاز به خدمات مراقبت‌های بهداشتی است. انتظار می‌رود که چنین رتبه‌بندی، مبنایی برای تصمیم‌گیری بودجه فراهم کرده و درنهایت، به بهبود دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه کمک کند. از نظر عملی، این بدان معناست که ساکنان ایالت، بیشتر از آنچه در حال حاضر هستند، باید بتوانند یک ارائه‌دهندة مراقبت‌های بهداشتی را در فاصلة ۱۵مایلی محل سکونت خود پیدا کنند. مسافت سفر ۱۵مایلی از محل اقامت تا نقطة  خدمات، مربوط به زمان سفر ۳۰دقیقه‌ای است که استاندارد پذیرفته‌شدة فدرال برای دسترسی کافی به خدمات مراقبت اولیه است. واقعیت بوده است

جدول ۵٫۱معیارهای ارزیابی برای رتبه‌بندی شهرستان‌های آیداهو بر اساس نیاز به منابع مراقبت‌های بهداشتی اولیه

 1. تعداد تخمینی بازدیدهای مراقبت اولیة حساب‌نشده. این معیار به‌عنوان شاخصی از تقاضای برآورده‌نشده برای خدمات پزشکی مراقبت‌های اولیه به دلیل در دسترس نبودن ارائه‌دهندگان در محدودیت فاصلة سفر ۱۵مایلی عمل می‌کند.
 2. در دسترس بودن ارائه‌دهندگان در تماس. تعداد ساعات تماس برای هر ارائه‌دهنده را بیان می‌کند.
 3. در دسترس بودن مراقبت‌های زنان و زایمان. با تعداد ارائه‌دهندگان خدمات زایمان در هر شهرستان بیان می‌شود.
 4. در دسترس بودن خدمات فوریت‌های پزشکی. مقادیر معیار توسط تقسیم مجموع آمبولانس‌ها و واحدهای واکنش سریع بر تعداد جمعیت در هر شهرستان.
 5. درصد جمعیت دریافت‌کننده Medicaid/Medicare. درصد جمعیت در هر شهرستان که از بیمة پزشکی Medicaid یا Medicare استفاده می‌کنند.
 6. نرخ وزن پایین تولد. درصد تولد با وزن کم در هر شهرستان میانگین از بازة زمانی چندساله.
 7. فقر سطح جمعیت. مقادیر معیار بر اساس سرشماری نرخ‌ فقر توسط شهرستان
 8. نزدیکی بیمارستان به جمعیت. مقادیر معیار بر اساس استاندارد ملی پذیرفته‌ شده برای حداکثر مسافت ۳۵مایلی تا بیمارستان محاسبه می‌شود. در مناطق روستایی، تعداد افراد ساکن خارج از ناحیة تحت تأثیر بیمارستان (شعاع ۳۵مایلی) برای هر شهرستان محاسبه می‌شود.
 9. بازدید از اورژانس. مقادیر معیار بر اساس داده‌های بازدید از اورژانس بیمارستان، سالانه جمع‌آوری شده است.
 10. نرخ بیکاری. بر اساس به‌روزترین نرخ بیکاری در سطح شهرستان
 11. نرخ باروری. میانگین نرخ باروری در سطح شهرستان
 12. مانع زبان. با توجه به جامعة اسپانیایی‌زبان قابل توجه در جنوب آیداهو، معیار مانع زبان به ناتوانی ارائه‌دهندگان در برقراری ارتباط با افراد اسپانیایی‌زبان ساکن شهرستان ارائه‌دهنده مربوط می‌شود. مقادیر معیار با تقسیم تعداد ارائه‌دهندگان اسپانیایی‌زبان در هر شهرستان بر تعداد افراد هر شهرستان که در خانه اسپانیایی صحبت می‌کنند، تخمین زده می‌شود.

که تعدادی از مردم آیداهو در فاصلة ۱۵مایلی از آن قرار دارند نزدیک‌ترین ارائه‌دهنده (به صفحة ۵ مراجعه کنید).

مانع عمده برای بهبود دسترسی به خدمات مراقبت‌های اولیه، تعداد ناکافی ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه، از جمله پزشکان سطح متوسط (پرستاران، دستیاران پزشک و ماماهای پرستار) در مناطق روستایی ایالت بوده است.

پس از هدف نتیجه، هدف ایجاد رتبه‌بندی شهرستان‌ها بر اساس نیاز نشان‌ داده‌شده به خدمات مراقبت‌های بهداشتی است که مبنای تخصیص بودجه را فراهم می‌کند. وجوه بر اساس نیاز اختصاص می‌یابد؛ یعنی به شهرستان‌هایی که در رتبه‌بندی بالا قرار دارند. سلامت نیاز به مراقبت برای هر شهرستان بر اساس ۱۲ معیار ذکرشده در جدول ۵٫۱ ارزیابی می‌شود.

رتبه‌بندی شهرستان‌ها، یک کار تصمیم‌گیری مشترک است که توسط مرکز آمار حیاتی و سیاست سلامت آیداهو سازماندهی شده و هیئت‌مدیرة برنامة بازپرداخت وام حرفه‌ای بهداشت را درگیر می‌کند. هدف فرایند تصمیم‌گیری، مشارکت فعال و یکسان اعضای هیئت‌مدیره است. دستیابی به این هدف از طریق اهداف زیر قابل تحقق است:

۱٫افزایش کارایی فرایند تصمیم‌گیری؛ فرایند تصمیم‌گیری که توسط نرم‌افزار پشتیبانی تصمیم‌گیری فضایی مشترک پشتیبانی می‌شود، می‌تواند کارآمدتر از فرایند تصمیم‌گیری پشتیبانی‌نشده باشد؛ اگر بتوان به همان اندازه رتبة قابل قبول (یا بهتر) را در داخل در بازة زمانی کوتاه‌تر به دست آورد؛

۲٫افزایش  رضایت از فرایند تصمیم‌گیری؛

۳٫دستیابی به رتبه‌بندی بر اساس اجماع؛ رتبه‌بندی شهرستان‌های آیداهو باید تا حد امکان، راه‌حلی توافقی و منعکس‌کنندة نظرات اکثریت هیئت‌مدیره باشد.

شرکت‌کنندگان درگیر در کار ارزیابی گزینه، شامل سهامداران و تصمیم‌گیرندگان هستند و کارشناسان فنی، به استثنای مجری گروه، مستقیماً در مرحلة ارزیابی گزینه شرکت نمی‌کنند؛ با این حال، ممکن است توسط ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان برای کمک به توضیح روابط بین معیارهای ارزیابی فراخوانی شود. درک خوب این روابط برای مشخص کردن مبادلات بین مقادیر معیار و تعیین وزن به معیارهای ارزیابی ضروری است. معاوضه‌ها و وزن‌ها، منعکس‌کنندة ارزش‌ها و علایق تصمیم‌گیرندگان فردی و جزء اساسی کار ارزیابی گزینه هستند.

ابزارهای مورد استفاده در کار ارزیابی گزینه، شامل پایگاه داده جغرافیایی شهرستان‌های آیداهو با ویژگی‌های آن‌ها است که معیارهای ارزیابی و مقادیر، نشان‌دهندة نتایج برای هر معیار در همة شهرستان‌ها است. ابزارهای دیگر عبارت‌اند از نرم‌افزار تخصصی برای حمایت از تصمیم‌گیری فضایی مشترک، سخت‌افزار کامپیوتری که به هر شرکت‌کننده اجازه می‌دهد به‌طور جداگانه از طریق رایانة شخصی متصل به شبکة کامپیوتری به پایگاه داده دسترسی داشته باشد و ورودی/ داده‌ها را به ایستگاه کاری تسهیل‌کننده ارسال کند و یک نمایشگر کامپیوتری با اندازة بزرگ که توسط همة شرکت‌کنندگان قابل مشاهده است.

۵٫۴٫۲ساختارهای فرایند ارزیابی گزینه

ساختارهای فرایند کار ارزیابی گزینه، شامل تخصیص ابزارها و مدیریت وظایف است. تخصیص ابزارها به این سؤال می‌پردازد که کدام‌یک از ابزارهای پشتیبانی تصمیم، احتمالاً توسط شرکت‌کنندگان استفاده می‌شود. تخصیص ابزارها مشروط به سازماندهی فرایند ارزیابی گزینه (مدیریت وظیفه) است. در مسئلة تصمیم‌گیری فعلی، مدیریت وظیفه توسط یک گروه انجام می‌شود.

تسهیل‌کننده: فردی آشنا به نرم‌افزار و حوزة مشکل که تا حد امکان، نسبت به نتیجة روند ارزیابی بی‌طرف باشد. وظیفه به‌عنوان فرایند تصمیم‌گیری خصوصی/ عمومی مدیریت می‌شود. این بدان معناست که مراحل کار به‌طور متناوب بین حالت خصوصی و عمومی است. ابتدا، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود که به صورت جداگانه (حالت خصوصی)، یک انتخاب نهایی از معیارهای ارزیابی را در نظر بگیرند. ابزارهای اساسی مورد استفاده برای پشتیبانی از این مرحله، شامل نماهای جدولی و نموداری از پایگاه داده مشکل، ابزار تجسم مبتنی بر نقشه و ابزار فهرست انتخاب معیار است. ابزارهای اضافی ممکن است شامل خلاصه‌های متنی یا نقشه‌ای از بحث/ استدلال در مورد ابعاد مختلف مشکل و نتایج داده‌کاوی برای یافتن معیارهای ارزیابی قوی («قوی» به معنای پیش‌بینی عواقب تصمیم بودجه برای حفظ متخصصان مراقبت‌های بهداشتی) باشد. پس از انقضای زمان اختصاص داده‌شده به معیارهای حالت خصوصی، از هر شرکت‌کننده خواسته می‌شود فهرستی از معیارها را به تسهیل‌کننده ارائه دهد. ارسال به صورت رأی الکترونیکی انجام شده و برای این منظور، تابع رأی‌گیری در نرم‌افزار فراخوانی می‌شود. آرا توسط تسهیل‌کننده با استفاده از عملکرد نرم‌افزاری دیگر جمع‌آوری می‌شود و نتیجة آن‌ها، از جمله اندازه‌گیری موافقت/ اختلاف برای معیارهای رأی داده‌شده، برای کل گروه (حالت عمومی) روی نمایشگر بزرگ رایانه نمایش داده می‌شود؛ سپس، معیارهایی که با سطح بالایی از اختلاف مشخص می‌شوند، می‌توانند توسط گروه مورد بحث قرار گیرند. بسته به پویایی بحث، برخی از معیارهای بحث‌برانگیز ممکن است پذیرفته شوند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است کنار گذاشته یا تجدید نظر شوند.

در مرحلة بعد، مجری درخواست می‌کند که هر شرکت‌کننده بستگان خود را مشخص کند. در اینجا، ترجیحات برای معیارهای ارزیابی سطح اولویت برای معیار ارزیابی، معادل اهمیت نسبی معیار ارزیابی داده‌شده در نظر گرفته می‌شود. اطلاعات مربوط به اهمیت نسبی معیارها با وزن معیار نشان داده می‌شود. محاسبة وزن معیار می‌تواند فرایند خسته‌کننده‌ای باشد؛ به‌خصوص اگر تعداد معیارها زیاد باشد (بیش از ۹ معیار از نظر شناختی برای تصمیم‌گیرندگان چالش‌برانگیز در نظر گرفته می‌شوند)؛ بنابراین انتظار می‌رود که شرکت‌کنندگان از توابع وزن معیار موجود در نرم‌افزار برای پشتیبانی از محاسبة وزن استفاده کنند.

وزن معیار گفته می‌شود نسبی بودن؛  زیرا آن‌ها برای تغییر در دامنة تغییرات در مقادیر معیار و سطوح مختلف اهمیتی که به این محدوده‌ها تعلق می‌گیرد، توضیح می‌دهند (Malczewski 1999). در شرایطی که گزینه‌های تصمیم (شهرستان‌ها) معنای فضایی دارند، اهمیت نسبی معیارها را نیز می‌توان با بررسی توزیع مقادیر معیار بین گزینه‌های تصمیم‌گیری و الگوهای فضایی حاصل قضاوت کرد. اگرچه هنوز هیچ تکنیک رسمی برای محاسبة وزن‌ها بر اساس توزیع فضایی مقادیر معیار ایجاد نشده است، ترکیب نمودارهای پراکندة ‌داده با نقشه‌های پویا (Andrienko and Andrienko 1999a) می‌تواند برای پشتیبانی از مشخصات مبتنی بر نقشه با اهمیت معیار استفاده شود.

به‌طور مشابه به فرایند انتخاب معیار، اشتقاق معیار وزن‌ها در حالت خصوصی/ عمومی انجام می‌شود. در حالت خصوصی شرکت‌کنندگان توسط تسهیل‌گر تشویق می‌شوند تا مجموعه‌ای از وزن معیارها را استخراج کرده و آن را در قالب رأی الکترونیکی ارسال کنند. در حالت عمومی، شخصی ست‌های وزنه توسط مجری با کمک نرم‌افزار ادغام شده و نتیجه برای نظر گروه نمایش داده می‌شود. انتظار می‌رود که گروه بتواند مجموعه‌ای از وزن‌های مبتنی بر اجماع را پیدا کند. تفاوت‌های احتمالی را می‌توان با تحلیل حساسیت رتبه‌بندی شهرستان‌ها برطرف کرد.

وزن‌ها در هماهنگی با مقادیر معیار برای محاسبة رتبه‌بندی شهرستان‌ها استفاده می‌شوند. این مرحله در حالت عمومی، توسط تسهیل‌گر با استفاده از وزن معیار و توابع تجمیع ارزش موجود در نرم‌افزار انجام می‌شود. رتبه‌بندی شهرستان‌ها را از بالاترین امتیاز به پایین‌ترین رتبه‌بندی می‌کند و می‌تواند مبنایی برای تخصیص بودجه به شهرستان‌ها باشد. نتایج رتبه‌بندی را نیز می‌توان توسط شرکت‌کنندگان روی نقشه مشاهده کرد. توزیع مکانی نتایج رتبه‌بندی و الگوی حاصل، می‌تواند به‌عنوان منبع اطلاعات اضافی در تصمیم‌گیری نهایی استفاده شود.

۵٫۴٫۳سازه‌های نتیجة ارزیابی گزینه

ساختارهای نتیجة مورد انتظار مرحلة ارزیابی گزینه، شامل رتبه‌بندی شهرستان‌ها و مبنای توافقی برای تصمیم‌گیری است. رتبه‌بندی شهرستان‌ها نتیجة فرایند مشارکتی ارزیابی شهرستان‌ها بر اساس معیارهای متعدد، ارزش‌های معیار و اولویت‌های معیار است. در طول همکاری، شرکت‌کنندگان به‌طور متناوب بین شیوة کار خصوصی و عمومی، ارتباط نتایج انتخاب معیارها و استخراج اولویت‌های معیار را انجام می‌دهند. تسهیل‌کننده‌ای که به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا برای رسیدن به رتبه‌بندی همکاری کنند نیز ارتباط را هماهنگ می‌کند. رویکرد مشارکتی، مبنایی را برای به دست آوردن رتبه‌بندی بر اساس اجماع شهرستان‌ها فراهم می‌کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما