سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت۳۷


۵٫۳٫۱٫۳ابزارهای پشتیبانی تصمیم

انتخاب ابزارهای پشتیبانی تصمیم به ترتیب جلسه برای تصمیم‌گیری مشترک، بودجه و محدودیت‌های زمانی تجربه بستگی دارد. شرکت‌کنندگان در استفاده از فناوری کامپیوتر، سوابق تحصیلی و نوع اطلاعاتی که باید در موقعیت تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند  (به فصل ۳ مراجعه کنید).

اساساً ترتیبات جلسات مختلف- جلسات رودررو معمولی (همان مکان/ همان زمان) و جلسات توزیع‌شده در زمان (مکان/ زمان متفاوت)- را می‌توان برای مرحلة تصمیم‌گیری شناسایی معیارها در نظر گرفت. در کنار این ترتیبات جلسة کاملاً متضاد برای تصمیم‌گیری مشترک، امکان یک راه‌حل ترکیبی متشکل از بحث‌های توزیع‌شده در فضا- زمان وجود دارد که توسط جلسة کنفرانس برای نهایی کردن انتخاب معیارها دنبال می‌شود. در حالی که هر دو گزینة اصلی ترتیبات (همان مکان/ همان زمان و مکان متفاوت/ زمان متفاوت) نیاز به حضور تسهیل‌گر/ میانجی انسانی دارند، نرم‌افزارهای مختلف و فناوری‌های شبکة کامپیوتری در هر مورد، نیاز است.

یک جلسة سازماندهی‌شده در همان مکان/ محیط زمانی یکسان را می‌توان در اتاق کنفرانس با یک کامپیوتر منفرد متصل به یک نمایشگر بزرگ و/ یا کامپیوترهای شرکت‌کننده متصل به شبکة محلی انجام داد. در مورد ترتیبات مکان/ زمان مختلف، شرکت‌کنندگان در فضای مجازی از طریق رایانه‌های شخصی خود که به شبکة گسترده، یعنی اینترنت متصل است، همکاری می‌کنند. در هر صورت، قابلیت‌های نرم‌افزار ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • ورودی ناشناس ایده‌های مربوط به معیارهای ارزیابی؛
  • نظرسنجی و نمایش ایده‌های متنی؛
  • پشتیبانی از استدلال و بحث در مورد معیارهای منتخب؛
  • عوامل نرم‌افزاری هوشمند که امکان محاسبة اثرات a معیار داده‌شده در مورد گزینه‌های تصمیم‌گیری رقیب را مهیا می‌کند؛
  • رأی‌گیری الکترونیکی، جمع‌آوری نتایج رأی‌گیری و امکانات شناسایی معیارهای مبتنی بر اجماع.

همة شرکت‌کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ با این حال، آشنایی آن‌ها با فناوری رایانه از استفادة پراکنده از رایانه‌های شخصی (چند ساعت در ماه) تا یک برنامة روزمره (چند ساعت در روز) متفاوت بود. ابزارهای پشتیبانی تصمیم باید قادر باشند سطوح مختلف تعامل انسان- رایانه- انسان (از مبتدی تا کاربر متخصص) را در خود جای دهند. علاوه بر این، با توجه به سطوح مختلف آشنایی با فناوری رایانه، گروه باید خدمات تسهیل‌گر و رانندة گروه  را در مورد محیط اتاق جلسه و یک تسهیل‌گر/ واسطه در مورد فضای همکاری فضایی و زمانی توزیع‌شده در نظر بگیرد. نتایج تحقیقات تجربی، قویاً نشان می‌دهد که حضور تسهیل‌گر گروه می‌تواند رضایت کاربران را از فرایند تصمیم‌گیری مشترک با پشتیبانی رایانه افزایش دهد (چون و پارک ۱۹۹۸). نقش تسهیل‌گر گروه، ارائة راهنمایی و میانجیگری در فرایند تصمیم‌گیری مشترک است، در حالی که نقش راننده ارائة پشتیبانی فنی با استفاده از نرم‌افزار است. اگر گروه کوچک باشد، همان فرد می‌تواند نقش تسهیل‌کننده و راننده را ایفا کند. همان‌طور که تحقیقات در مورد سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی نشان می‌دهد، تسهیل‌کنندة ماهر گروه می‌تواند کمبود تجربة کاربر را با ابزارهای GDSS جبران کند (چون و پارک ۱۹۹۸).

۵٫۳٫۲   ساختارهای فرایندی شناسایی معیارها

ساختارهای فرایند مرحلة شناسایی معیارها به توصیف ابزار تعامل در طول همکاری سازه‌ها کمک می‌کنند که عبارت‌اند از:

  • تخصیص ابزار: ابزارها چگونه برای حمایت از همکاری فراخوانی می‌شوند؟ و
  • مدیریت وظیفه: فرایند شناسایی معیارها چگونه سازماندهی شده است؟

برخلاف رویکرد سنتی‌تر برای شناسایی معیارها که شامل تصمیم‌گیرندگان چندگانه می‌شود (کینی و همکاران ۱۹۹۴) که در این رویکرد، تحلیل‌گران تصمیم با هر تصمیم‌گیرنده جداگانه مصاحبه می‌کنند تا ساختار اولویت ارزش- هدف او را استخراج کنند، در رویکرد مشارکتی، شرکت‌کنندگان با هم، با کمک تسهیل‌گر/ شوفر و نرم‌افزار پشتیبانی تصمیم‌گیری فضایی کار می‌کنند. قابلیت‌های نرم‌افزار/ تسهیل‌کننده که در پشتیبانی از شناسایی معیارها مفید هستند، عبارت‌اند از:

  • توسعة موضوع – ورودی‌ها را از شرکت‌کنندگان مختلف برای ایجاد فهرستی از مسائل، اهداف و معیارهای مرتبط با مشکل تصمیم‌گیری ترکیب کنید؛
  • کاوش موضوع – نتایج جغرافیایی معیارهای ارزیابی را به تصویر بکشید و به شرکت‌کنندگان در توسعة درک مشترک از نتایج کمک کنید؛
  • تجزیه و تحلیل مسئله – تفاوت‌ها را برجسته کرده و به معیارها عمیق‌تر نگاه کنید تا بتوانید روابط بین مقادیر معیار و متغیر تصمیم (میزان بودجة تخصیص‌یافته به هر شهرستان) را درک کنید.

ابزارهای نرم‌افزاری که این قابلیت‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند، می‌توان در دو حالت فراخوانی کرد: حالت خصوصی/ عمومی یا عمومی. در حالت خصوصی/ عمومی، هریک از شرکت‌کنندگان به کامپیوتر متصل به شبکه‌ با نرم‌افزار پشتیبانی تصمیم‌گیری و پایگاه ‌داده مشکل خاص دسترسی دارند. شرکت‌کنندگان در طول جلسه، زمانی را برای کاوش و تجزیه و تحلیل فردی اختصاص داده‌اند. مسائل پیرامون توسعة معیارها، نتایج کاوش‌های فردی توسط تسهیل‌کننده در طول طوفان فکری عمومی و مرحلة بحث و گفتگو در جلسه آشکار می‌شود. در حالت عمومی، تسهیل‌کنندة کاوش، تجزیه و تحلیل، طوفان فکری و ادغام ایده‌های شرکت‌کنندگان را مدیریت می‌کند. نتایج بر روی صفحه‌نمایش بزرگی نمایش داده می‌شود که برای همة شرکت‌کنندگان قابل مشاهده است. صرف‌نظر از اینکه شیوة همکاری فقط خصوصی/ عمومی یا عمومی است، فرایند توسط تسهیل‌گر مدیریت می‌شود که شرکت‌کنندگان را هدایت می‌کند تا روی وظایف فرعی خاص (توسعة اهداف و معیارها) کار کنند؛ همچنین، نظرات شرکت‌کنندگان را با ابزار خاص جمع‌آوری کرده و رأی‌گیری و بحث را سازماندهی می‌کند.

۵٫۳٫۳  سازه‌های نتیجة شناسایی معیارها

نتایج مورد انتظار مرحلة شناسایی معیارها، شامل ۱) انتخاب معیارهای جامع و ۲) انتخاب معیارهای کارآمد است. معیارهای جامع، هم به معیارهایی اشاره دارد که عملکرد سیستم ارائة سلامت را می‌سنجد و هم اصطلاح «خارجی» را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها، ویژگی‌های اجتماعی شهرستان‌هایی را که ارائة خدمات در آنجا انجام می‌شود، ارائه می‌کند. معیارها در صورتی کارآمد هستند که بتوانند به شناسایی آن  کمک کنند. تخصیص بودجه (بر اساس رتبه‌بندی شهرستان‌ها)، پتانسیل بالایی برای ایجاد استخدام و حفظ طولانی‌مدت متخصصان مراقبت‌های بهداشتی دارد. پتانسیل جذب و حفظ متخصص مراقبت‌های بهداشتی را می‌توان با استفاده از سوابق داده‌های گذشته برای مناطق مشابه یا از نظر جغرافیایی مشابه تخمین زد.

۵٫۳٫۴   وظیفة شناسایی معیارها – سناریوی رویکرد مشارکتی

ما در این بخش، سناریویی از رویکرد مشارکتی برای اجرای وظیفة شناسایی معیارها ارائه می‌دهیم. تأکید بر ارائة ابزارهای نرم‌افزاری است که می‌توان از آن‌ها برای پشتیبانی از همکاری استفاده کرد. هدف از شناسایی معیارها، انتخاب مجموعه‌ای از معیارهای جامع و کارآمد برای ارزیابی نیازهای مراقبت‌های بهداشتی در شهرستان‌های آیداهو است. بر اساس تجزیه و تحلیل کار، دو ترتیب جلسة متفاوت- یک مکان/ یک زمان و مکان/ زمان متفاوت- می‌تواند برای شناسایی معیارهای مشترک در نظر گرفته شود. در سناریوی ارائه‌شده، از ترتیب اخیر استفاده شده است.

مشارکت‌کنندگانی که در شناسایی معیارهای ارزیابی همکاری می‌کنند، شامل مدیران شش منطقة مراقبت‌های بهداشتی آیداهو، رهبران جامعه، مدیران بیمارستان‌ها، پزشکان و ارائه‌دهندگان سطح متوسط و تحلیل‌گران مراقبت‌های بهداشتی از وزارت بهداشت و رفاه آیداهو می‌شود. تحلیل‌گران، پشتیبانی فنی را برای سهامداران و تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌کنند. پشتیبانی فنی، طیفی از سؤالات احتمالی در مورد معنای معیارهای پیشنهادی، نتایج معیار فعلی و مورد انتظار در شهرستان‌های مربوطه، روابط بین معیارها و کارایی معیارها در شناسایی نیاز به بودجه را پوشش می‌دهد. به دلیل تأخیر پیش‌بینی‌شده در ارائة پاسخ به سؤالات مطرح‌شده توسط ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، ترتیب جلسة ترجیحی برای همکاری، سیستم فضای کاری مشترک مبتنی بر WWW است. بسیاری از سیستم‌های فضای کاری مشترک، مانند Lotus Notes، Group Systems یا Zeno، می‌توانند به‌طور بالقوه مورد استفاده قرار گیرند. ما تصمیم گرفتیم از سیستم Zeno، به دلیل رابط کاربری بسیار شفاف آن استفاده کنیم (گوردون و همکاران،۱۹۹۷،گوردون و کاراکاپلیدیک،۱۹۹۷).

Zeno، ابزار گروه‌افزاری است که از کارهای مشارکتی تعدیل‌شده و غیر تعدیل‌شده پشتیبانی می‌کند. این توسط تیم سیستم‌های میانجی در مرکز تحقیقات ملی آلمان برای فناوری اطلاعات

(http:// ais.gmd.de/MS). از قابلیت های Zeno می توان به ابزار گروه افزاری رایج توابع و قابلیت های پشتیبانی استدلال اشاره کرد. گروه‌افزار عملکردهای Zeno، شامل کنترل دسترسی به اسناد، مدیریت حساب کاربری، ذخیرة آدرس‌ها و لیست‌های کاربر، لیست پیام‌های شخصی قابل تنظیم و پشتیبانی از برنامه‌های گردش کار است. قابلیت استدلال زنو از مدل gIBIS پیروی می‌کند (کانکلین و بیگمن ۱۹۸۹). کاربر می‌تواند با ارسال موضوع یا موضعی در مورد آن، در بحث شرکت کند؛ همچنین می‌تواند در مورد مسائل اظهار نظر کرده و در مورد آن سؤال کند. موضع ممکن است در قالب استدلال موافق و مخالف پاسخ داده شود. جریان بحث را می‌توان با استفاده از سه زیرمجموعه توسط ناظم مدیریت کرد: ورودی، منتشرشده و نمایه (شکل ۵٫۱ را ببینید). اولی، پیام‌های ارسال‌شده توسط شرکت‌کنندگان را در حالت اولیه دریافت می‌کند. دومی، پیام‌های تأییدشده توسط ناظم را حفظ می‌کند که می‌تواند محتوای پیام را در صورتی که نادقیق تشخیص داده شده و کاربر به اشتباه طبقه‌بندی شده باشد، تغییر دهد. اگر نوع آرگومان را تغییر دهد (مثلاً از موقعیتی به موقعیت دیگر) یا اگر پیام را متوقف کند، برای شرکت‌کنندة دیگری توهین‌آمیز تلقی می‌شود. در بحث غیر تعدیل‌شده، پیام‌های دریافتی به‌طور خودکار منتشر می‌شوند. فهرست فرعی، نمایه‌ای ساختاریافته و درخت‌مانند از جریان بحث ارائه می‌دهد (ریننر۱۹۹۹).

در سناریوی ارائه‌شده، همکاری در انتخاب ارزیابی معیارها، شکل بحث تعدیل‌شده در Zeno به خود می‌گیرند. موضوعات مورد بحث به معیارهایی برای ارزیابی نیازهای بودجة خدمات بهداشتی شهرستان‌ها در آیداهو مربوط می‌شود. شکل ۵٫۲، نمای ساختاریافته از جریان بحث را نشان می‌دهد. اولین موضوع «در دسترس بودن ارائه‌دهندگان در حال تماس» به تعداد ساعات آماده‌باش هفتگی برای ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه مربوط می‌شود و یک معیار ارزیابی منتخب است. بالاتر از میانگین تعداد ساعات کار، معمولاً با تقاضای بالاتر برای خدمات مراقبت‌های بهداشتی همراه است و ممکن است به‌عنوان یک شاخص (معیار ارزیابی)، نیاز به خدمات اضافی باشد.

شکل ۵٫۱ تالار گفتگو در Zeno، شامل سه زیردایرکتوری پیش‌فرض است: «ورودی»، «نمایه» و «منتشرشده». انجمن بحث در این مورد، به کمیت نیاز به خدمات مراقبت‌های بهداشتی در آیداهو مربوط می‌شود.

 

شکل ۵٫۲ محتوای زیرشاخة شاخص با درخت جریان بحث

 

منابع شرکت‌کننده‌ای که این معیار را ارسال کرده، ضمیمه شده است‌ـ توضیحی برای موضوع که پس از انتشار برای همة شرکت‌کنندگان قابل دسترسی است (شکل ۵٫۳ را ببینید). توضیح را می‌توان به هر نوع استدلالی که توسط Zeno پشتیبانی می‌شود، پیوست کرد. در فقدان توضیح، شرکت‌کنندگان ممکن است سؤالاتی را در مورد معنای استدلال‌ها ارسال کنند (به سؤال شکل ۵٫۳ در مورد روش تخمین مورد استفاده برای محاسبة تعداد بازدیدهای مراقبت اولیة حساب‌نشده مراجعه کنید).

موضوعات ارائه‌شده علاوه بر سؤال، قابل اظهار نظر هستند. نوع دیگر استدلال ارائه‌شده در مورد موضوع، یک موضع است که به نوبة خود می‌تواند استدلال حمایتی (طرفدار) یا استدلال انتقادی (ضد) را جذب کند. در نسخة فعلی Zeno، مدیر ارزیابی، بحث و خلاصة بحث را انجام می‌دهد. در سناریوی ارائه‌شده، ارزیابی بحث با در نظر گرفتن تمامی استدلال‌های مطرح‌شده در مورد موضوعات ارائه‌شده انجام می‌شود. اگر اکثریت استدلال‌ها به نفع  باشد، موضوع به معیار ارزیابی تبدیل می‌شود. نتایج بحث تعدیل‌شده در مورد معیارهای ارزیابی نیاز به مراقبت‌های بهداشتی اولیه در شهرستان‌های آیداهو، در جدول ۵٫۱ خلاصه شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما