تئوری سیستم اطلاعات جغرافیایی(قسمت۴)

 تئوری سیستم اطلاعات جغرافیایی(قسمت۴)

داده های توصیفی(غیرمکانی)

اداره،تجزیه و تحلیل پیوسته داده های هندسی و توصیفی،مشخصه بارز GIS است.داده های توصیفی که تشریحی و موضوعی نیز نامیده می شود ارائه دهنده تمامی اجزای غیرهندسی نظیر نام(مالک و شهر)، شماره (پارسل و خانه)،اندازه های کمی و کیفی(شوری خاک،حجم،تعداد و کیفیت درختان جنگل)،نوع(سنگ مادر و خاک) و خلاصه هر نوع مشخصه مرتبط با کاربرد نقشه است.

داده های توصیفی تشریح کننده پدیده های مکان دار دنیای واقعی هستند که حرف یا داده های مکانی را تعریف می کنند.

سازمان دهی این داده ها به گونه ای است که ویرایش،گسترش و بهنگام سازی ، بازیابی داده ها و تحلیل داده ها میسرمی شوند.ساختاربندی داده های توصیفی به اندازه ساختار داده های مکانی در GIS اهمیت دارد.تنوع زیادی در ساختار داده های توصیفی وجود دارد که عبارتند از:

-ساختارداده تخت

-ساختارسلسله مراتبی

-ساختارشبکه ای

-ساختارارتباطی

ساختارداده تخت: این مدل ساده ترین روش ذخیره داده است.در این مدل هر عارضه جغرافیایی یک رکورد را تعریف می کند و رکوردها نیز دارای ویژگی های توصیفی هستند که در ستون ها یا فیلدها قرار می گیرند. یکی ازستون ها کلید یا شناسه است که داده های توصیفی را به داده های مکانی ارتباط می دهد.سادگی و سرعت در بازیابی داده ها از طریق ستون شناسه از ویژگی های مهم این ساختاراست. به همین دلیل زبان پرسش در این ساختار موثراست.

ساختارسلسله مراتبی:این نوع ساختار برای داده هایی به کار می رود که ماهیت طبقه بندی دارد و در یک سری از ویژگی ها مشترک هستند و در خصوصیات دیگری تفاوت دارند.برای این پدیده ها در این مدل بیش از یک رکورد تعریف می شود. عوارض دارای یک رکورد اصلی یا فیلد است که ارتباط آن ها با رکورد سطح بالتر را فراهم می سازد و ویژگی های توصیفی را فراهم می کند و ویژگی های توصیفی را دریافت می کند.از طرف دیگر با رکورد های سطح پایین تر مرتبط می شود و اطلاعات را به آن ها انتقال می دهد.این ساختارداده در علوم زیستی و مدیریت محیط زیست کاربردهای بیشتری دارد.

ساختارشبکه ای: یک شیء علاوه بر ارتباط موجود در سلسله مراتبی می تواندبا سطوح بالاتر چندین ارتباط برقرارکند.در نتیجه رکوردهای داده می توانند به طور مستقیم و بدون پیمایش در تمامی سلسله مراتب بالای رکورد جستجو شوند.ساختارهای شبکه ای در واقع شکل توسعه یافته ای از ساختار داده سلسله مراتبی است.

ساختارارتباطی: یا رابطه ای دارای ارتباط ماتریسی است که در قالب یک جدول ارائه می شوند. هرجدول دارای مجموعه ای از ردیف هاست که رکورد نامیده می شوند.رکوردها با ستون ها تعریف می شوند.سلسله مراتب در آنها وجود نداردو هرستون می تواند نقش شناسه را بازی کند.این ساختار به نسبت ساده بودن و برای هرفایلی نوع توسعه یافته داده تخت است.این مدل برای ثبت پدیده ها از ردیف ها یا رکوردها استفاده می کند.هرعارضه دارای یک رکورد در جدول داده های توصیفی است . داده های توصیفی درستون ها یا فیلدهاقرار می گیرند وتعداد آنها محدودیتی ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما